Ubezpieczony

Uzdrowiska

wyślij znajomemu   drukuj stronę

UWAGA: od 2 stycznia 2012 roku do rozpatrzenia będą przyjmowane tylko skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawione na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. nr 142, poz. 835).mapa uzdrowisk

Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące leczenia uzdrowiskowego:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego


mapa uzdrowisk

UWAGA: dla wszystkich turnusów rozpoczynających się od 1 października 2013 roku obowiązują nowe stawki częściowej odpłatności kuracjusza za koszty zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego)


Skierowanie na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym wystawia lekarz zatrudniony w klinice lub w szpitalu, w którym chory przebywał na leczeniu stacjonarnym, nie później niż w dniu wypisania chorego ze szpitala/kliniki. Do skierowania dołącza się kopię karty informacyjnej, zawierającą: opis przebiegu choroby, opis leczenia, wyniki badań pomocniczych oraz zalecenia. Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego szpitalnego. Lekarzy wystawiających skierowania na leczenie uzdrowiskowe uprasza się o czytelne ich wypełnianie, dokładne opisywanie stanu zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźne określanie stopnia samodzielności i samoobsługi.

Do wypełnionych druków nie należy dołączać wyników przeprowadzonych badań (laboratoryjnych, ekg, zdjęć rtg); wystarczy je wpisać w punkcie III obowiązującego druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
W jednym roku kalendarzowym świadczeniobiorca może skorzystać z jednego zakresu leczenia w warunkach uzdrowiskowych tj. ambulatoryjnego, szpitalnego lub sanatoryjnego. Nie jest to równoznaczne z corocznym wyjazdem do uzdrowiska, częstotliwość wyjazdów zależy również od możliwości finansowych danego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W przypadku rezygnacji z otrzymanego skierowania należy je bezzwłocznie zwrócić z podaniem na piśmie powodów rezygnacji (nie należy odsyłać badań dodatkowych). Oddział wojewódzki NFZ dokonuje oceny zasadności rezygnacji. Za uzasadnioną uznaje się rezygnację złożoną z powodu:

 • wypadku losowego,
 • nagłego zachorowania ubezpieczonego, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim.

Przy dokonaniu zwrotu skierowania:

 • uzasadnionego - oddział wojewódzki NFZ wyznaczy nowy termin realizacji skierowania w okresie jego ważności,
 • nieuzasadnionego - o nowe leczenie można się starać tylko na podstawie nowego skierowania.

W przypadku złożenia kolejnego skierowania przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, skierowanie takie jest rejestrowane i traktowane jako weryfikacja skierowania
z oceną celowości lekarza specjalisty. Każde kolejne złożone skierowanie rozpatrywane jest łącznie
z wcześniej złożonymi, oczekującymi na realizację skierowaniami. Skierowania rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu pierwszego, oczekującego na realizację złożonego skierowania. NFZ nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu małżonkom (tzn. w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego). NFZ nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.
Pracownicy zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 3, poz. 20 z 2004 roku, z późn. zm.) zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym,
o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. nr 274, poz. 2724 z późn. zm.).

14 września 2007 roku dokonana została zmiana w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2004 roku, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Zgodnie z art. 47c inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Fundusz nie ponosi:

 1. kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
 2. kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. nr 274, poz. 2724 z późn. zm.).
 3. kosztów pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
 4. kosztów pobytu opiekuna świadczeniobiorcy,
 5. dodatkowych opłat w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych,
 6. kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym nie związanych z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

 

POZ z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wersja mobilnaczytaj stronę