logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Listy oczekujących

Listy oczekujących - najczęściej występujące błędy i sposoby ich eliminacji

Nr Kod błędu Opis błędu Sposób eliminacji błędu
1 80100002 Nieprawidłowa data i czas generacji komunikatu. Data i czas komunikatu nie może być z przyszłości W systemie komputerowym, z którego dane są eksportowane należy ustawić poprawną datę i czas.
2 80100005 Nieprawidłowy numer generacji. Numer generacji komunikatu w ramach instalacji powinien być wyższy od numeru generacji zarejestrowanego w systemie płatnika Numer generacji każdego kolejnego komunikatu musi być wyższy od ostatnio przesłanego.
3 80100008 Sprawozdanie za okres {yyyy-mm} nie może być przekazane wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca Sprawozdanie za dany miesiąc sprawozdawczy może być przesłane najwcześniej ostatniego dnia miesiąca.
4 80100009 Okres sprawozdawczy nie może być późniejszy od okresu bieżącego Dane dotyczące kolejek oczekujących nie mogą być przesłane za miesiąc późniejszy niż obecny.
5 80100010 Sprawozdanie dotyczy zbyt odległego okresu sprawozdawczego W danym miesiącu można przesłać dane aktualne oraz za 3 miesiące wstecz.
6 80100011 Kolejka sprawozdana do komórki nie objętej sprawozdawczością. Przekazanie przez świadczeniodawcę kolejki do komórki nie występującej w obowiązującym słowniku komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości.
7 80100012 Kolejka zawiera nieprawidłowy identyfikator świadczenia. Przekazanie przez świadczeniodawcę kolejki do procedury nie występującej w "słowniku procedur medycznych, programów lekowych oraz świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących".
8 80100013 Kolejka zawiera nieprawidłowy identyfikator techniczny komórki Należy dokonać korekty kodu technicznego komórki
9 80100014 Kolejka zawiera VII część kodu resortowego inną niż została przypisana komórce o identyfikatorze technicznym Należy dokonać korekty części VII kodu resortowego na przypisany komórce o podanym identyfikatorze technicznym
10 80100015 Kolejka zawiera datę oceny kolejki późniejszą niż data wczytania komunikatu do systemu płatnika Należy dokonać korekty daty oceny. Nie może być ona późniejsza niż data dokonania eksportu.
11 80100016 Kolejka zawiera datę oceny kolejki wcześniejszą niż pierwszy dzień okresu sprawozdawczego Należy dokonać korekty daty oceny. Nie może być ona wcześniejsza niż pierwszy dzień miesiąca sprawozdawczego.
12 80100017 Kolejka posiada nieprawidłowy identyfikator wersji. Numer wersji dla każdej komórki musi być wyższy od ostatnio przesłanego.
13 80100018 Kolejka sprawozdana do komórki nie występującej w umowie w danym okresie sprawozdawczym.Kolejka sprawozdana do komórki nie występującej w umowie w danym okresie sprawozdawczym.Kolejka sprawozdana do komórki nie występującej w umowie w danym okresie sprawozdawczym. Należy skorygować kod techniczny lub usunąć kolejkę z komórki, która nie występuje w aktualnej umowie ze Śląskim OW NFZ.
14 80100019 Kolejka występuje w komunikacie więcej niż jeden raz Dla każdej zakontraktowanej komórki organizacyjnej należy przekazywać tylko jedną listę oczekujących.
15 80100030 Suma liczby osób oczekujących oraz skreślonych z listy nie może być mniejsza niż liczba osób oczekujących w bezpośrednio poprzedzającym okresie sprawozdawczym Suma pól „Liczba oczekujących” oraz „Liczba osób skreślonych w danym miesiącu” musi być większa lub równa „Liczbie oczekujących” przekazanych we wcześniejszym okresie sprawozdawczym.
16 80100035 Nieprawidłowa wersja komunikatu LIOCZ. Aktualnie obowiązująca wersja komunikatu LIOCZ to 7 1.7
17 80100037 Liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesiącach z powodu wykonania świadczenia nie może być mniejsza niż liczba osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia Należy skorygować statystyki - wartość pola "Liczba osób skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z powodu wykonania świadczenia" nie może być mniejsza od wartości pola "Liczba osób skreślonych w miesiącu sprawozdawczym z powodu wykonania świadczenia".
18 80100038 Liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia z ostatnich trzech miesięcy nie może być równa 0, gdy średni rzeczywisty czas oczekiwania jest większy od 0 Jeżeli wykazano średni czas oczekiwania większy od zera to liczba osób skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z powodu wykonania świadczenia również powinna być większa od zera.
19 80100039 Średni rzeczywisty czas oczekiwania nie może być równy 0, gdy liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia z ostatnich trzech miesięcy jest większa od 0. Jeżeli w ostatnich 3 miesiącach realizowano świadczenia u pacjentów z listy oczekujących (liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach większa od zera) to średni czas oczekiwania powinien być większy od zera.
20 80100040 Liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie trzy miesiące liczb osób skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia Wartość pola „Liczba osób skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z powodu wykonania świadczenia” powinna być równa sumie pól „Liczba osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia” przekazanych w aktualnym okresie sprawozdawczym oraz dwóch poprzednich okresach sprawozdawczych
21 80100042 Wykazany w kolejce średni czas oczekiwania dłuższy niż 31 dni, jest błędny wobec wykazanego braku osób oczekujących za ostatnie cztery okresy. Należy sprawdzić czy po dokonaniu ostatniego eksportu danych nie byli dopisywani we wcześniejszych miesiącach pacjenci. Należy dokonać aktualizacji statystyk za wszystkie miesiące, poczynając od tego w którym nastąpiła korekta
22 80100044 Dla kolejki wykazano dzień określenia informacji o pierwszym wolnym terminie późniejszy niż dzień bieżący Data przygotowania informacji o pierwszym wolnym terminie nie może być z przyszłości
23 80100045 Dla kolejki wykazano dzień przygotowania informacji o pierwszym wolnym terminie późniejszy niż dzień generacji raportu Data przygotowania informacji o pierwszym wolnym terminie nie może być późniejsza niż data generacji raportu
24 80100046 Dla kolejki wykazano dzień określenia informacji o pierwszym wolnym terminie wcześniejszy niż 1 stycznia 2015 r. Dane o pierwszych wolnych terminach zostały wprowadzone do sprawozdawczości od 1 stycznia 2015 r. więc data przygotowania informacji o pierwszych wolnych terminach nie może być wcześniejsza
25 80100047 Dla kolejki {000000} dla kategorii medycznej „przypadek pilny” określono pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia wcześniejszy niż data jego określenia Pierwszy wolny termin dla kategorii medycznej „przypadek pilny” nie może być wcześniejszy niż data przygotowania informacji o pierwszych wolnych terminach
26 80100048 Dla kolejki {000000} dla kategorii medycznej „przypadek stabilny” określono pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia wcześniejszy niż data jego określenia Pierwszy wolny termin dla kategorii medycznej „przypadek stabilny” nie może być wcześniejszy niż data przygotowania informacji o pierwszych wolnych terminach
27 80100049 Dla kolejki pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia określony dla kategorii medycznej „przypadek pilny” jest późniejszy niż pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia określony dla kategorii medycznej „przypadek stabilny” Pacjenci z kategorią medyczną „przypadek pilny” powinni być przyjmowani przed pacjentami z kategorią medyczna „przypadek stabilny” dlatego pierwszy wolny termin dla kategorii „przypadek pilny” powinien być wcześniejszy
28 80100050 Brak danych o pierwszym wolnym terminie Nie uzupełniono informacji o pierwszym wolnym terminie
29 80100051 Informacja o pierwszym wolnym terminie sprawozdana do komórki nieobjętej sprawozdawczością Przekazanie przez świadczeniodawcę danych do komórki nie występującej w obowiązującym słowniku komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości.
30 80100052 Informacja o pierwszym wolnym terminie sprawozdana na świadczenie nieobjętej sprawozdawczością Przekazanie przez świadczeniodawcę danych do procedury nie występującej w "słowniku procedur medycznych, programów lekowych oraz świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących".
31 80100053 Informacja o pierwszym wolnym terminie określona do komórki o nieprawidłowym identyfikatorze technicznym Należy dokonać korekty kodu technicznego komórki
32 80100054 Informacja o pierwszym wolnym terminie określona do komórki o VII części kodu resortowego innej niż została przypisana komórce o identyfikatorze technicznym Należy dokonać korekty części VII kodu resortowego na przypisany komórce o podanym identyfikatorze technicznym
33 80100055 Informacja o pierwszym wolnym terminie określona do komórki nie występującej w umowie w danym okresie sprawozdawczym Należy skorygować kod techniczny lub usunąć kolejkę z komórki, która nie występuje w aktualnej umowie ze Śląskim OW NFZ.
34 80100056 Informacja o pierwszym wolnym terminie została określona dwukrotnie dla tej samej kategorii medycznej Dane o listach oczekujących należy przesyłać w podziale na kategorie medyczne: „przypadek pilny” i „przypadek stabilny”
35 80100057 Średni czas oczekiwania dla kategorii medycznej 'przypadek stabilny' za bieżący miesiąc nie może różnić się od średniego czasu oczekiwania za miesiąc poprzedzający, gdy liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach nie uległa zmianie Jeśli liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach nie uległa zmianie średni czas oczekiwania dla kategorii medycznej 'przypadek stabilny' za bieżący miesiąc powinien być taki sam jak za miesiąc poprzedzający
36 80100058 Średni czas oczekiwania dla kategorii medycznej 'przypadek pilny' za bieżący miesiąc nie może różnić się od średniego czasu oczekiwania za miesiąc poprzedzający, gdy liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach nie uległa zmianie Jeśli liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach nie uległa zmianie średni czas oczekiwania dla kategorii medycznej 'przypadek pilny' za bieżący miesiąc powinien być taki sam jak za miesiąc poprzedzający
37 80100060 Dla kolejki <kod techniczny> wykazano liczbę osób oczekujących i jednocześnie nie przekazano listy oczekujących. Nie załączono listy pacjentów, przy jednoczesnym wykazaniu liczby oczekujących w części statystycznej
38 80100061 W przypadku kategorii medycznej 'przypadek stabilny' liczba osób oczekujących jest różna od liczby osób wykazanych na liście oczekujących. Należy sprawdzić czy po dokonaniu ostatniego eksportu danych nie były dokonywane korekty we wcześniejszych miesiącach (dopisywanie, skreślanie pacjentów). Należy dokonać aktualizacji statystyk za wszystkie miesiące, poczynając od tego w którym nastąpiła korekta
39 80100062 W przypadku kategorii medycznej 'przypadek pilny' liczba osób oczekujących jest różna od liczby osób wykazanych na liście oczekujących. Należy sprawdzić czy po dokonaniu ostatniego eksportu danych nie były dokonywane korekty we wcześniejszych miesiącach (dopisywanie, skreślanie pacjentów). Należy dokonać aktualizacji statystyk za wszystkie miesiące, poczynając od tego w którym nastąpiła korekta
40 80101002 Kolejka nie zawiera wymaganych kategorii medycznych Dane o listach oczekujących należy przesyłać w podziale na kategorie medyczne: „przypadek pilny” i „przypadek stabilny”
41 80101003 Kolejka zawiera nieprawidłowe kategorie medyczne Dane o listach oczekujących należy przesyłać w podziale na kategorie medyczne: „przypadek pilny” i „przypadek stabilny”
42 80101008 Kolejka zawiera nieprawidłowe dane o liczbach osób skreślonych Liczba osób skreślonych w miesiącu sprawozdawczym powinna być większa lub równa liczbie osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w miesiącu sprawozdawczym.
43 80101009 Kolejka nie zawiera wymaganych danych statystycznych Należy przesyłać dane o: Liczbie oczekujących, Rzeczywistym czasie oczekiwania, Liczbie osób skreślonych w miesiącu sprawozdawczym, Liczbie osób skreślonych z powodu realizacji świadczenia w miesiącu sprawozdawczym, Liczbie osób skreślonych z powodu realizacji świadczenia w 3 miesiącach.
44 80101010 Kolejka zawiera wyłącznie listę oczekujących, brak jest danych statystycznych Należy przesyłać dane statystyczne oraz listę pacjentów oczekujących.
45 80101011 Kolejka zawiera informacje o osobie z nieprawidłowym numerem PESEL Stwierdzono w kolejce występowanie osoby identyfikowanej niepoprawnym numerem PESEL. Należy skorygować identyfikator.
Nr Kod ostrzeżenia Opis ostrzeżenia Sposób eliminacji
1 80101013 Dla kolejki wykazano taki sam średni czas oczekiwania przez ostatnie trzy okresy. Sprawdź prawidłowość obliczenia średniego czasu oczekiwania. Sprawdź czy na liście oczekujących nie znajdują się pacjenci ze statusem po terminie, których należy wykreślić z listy lub zaktualizować planowany termin udzielenia świadczenia
2 80101014 Dla kolejki wykazano dłuższy średni czas oczekiwania dla kategorii „przypadek pilny” niż dla kategorii „przypadek stabilny”. Sprawdź prawidłowość obliczenia średniego czasu oczekiwania. Sprawdź czy pacjentom wykreślonym z listy oczekujących w momencie wpisywania na listę oczekująch była poprawnie wskazana kategoria medyczna
3 80101015 Dla kolejki wykazano brak osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia przez ostatnie trzy okresy. Sprawdź prawidłowość obliczenia liczby osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia Sprawdź czy na liście oczekujących nie znajdują się pacjenci ze statusem po terminie, których należy wykreślić z listy lub zaktualizować planowany termin udzielenia świadczenia
4 80101016 Identyfikator pacjenta inny niż numer PESEL może wystąpić wyłącznie gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub ma nadany osobisty numer identyfikacyjny, wynikający z przepisów o koordynacji. Sprawdź identyfikator pacjenta. W każdym przypadku gdy pacjent ma nadany numer PESEL należy się nim posłużyć przy wpisywaniu na listę oczekujących
5 80101019 Pacjent o identyfikatorze {identyfikator} ma prawdopodobnie błędnie wskazany typ identyfikatora. Typ identyfikatora powinien być zgodny z wpisanym identyfikatorem.
7 80100041 Pacjent o identyfikatorze {identyfikator} jest wielokrotnie wpisany do kolejki Wielokrotne występowanie pacjenta o identyfikatorze {identyfikator} dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku różnych rozpoznań

Ponadto przy przesyłaniu informacji o listach oczekujących do Narodowego Funduszu Zdrowia prosimy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

  1. Przed zatwierdzeniem statystyk za dany miesiąc proszę dokonać weryfikacji liczby oczekujących oraz okresu oczekiwania, które podpowiada Państwu użytkowany program, tak aby zatwierdzone i przesyłane do funduszu wartości statystyczne były zgodne ze stanem rzeczywistym.
  2. Prosimy eksportować dane o listach oczekujących do wszystkich zakontraktowanych komórek organizacyjnych i na wszystkie zakontraktowane procedury medyczne i programy terapeutyczne (lekowe) zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców......(Dz. U. Z 2006 r. nr 114 poz. 780 z 30 czerwca 2006 r. oraz obowiązujący od okresu sprawozdawczego październik 2008 r. Dz. U. z 2008 nr 123 poz. 801) i opublikowanymi na ich podstawie słownikami na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl w serwisie Kolejki oczekujących – Dział poświęcony kolejkom oczekujących na świadczenia medyczne z zastrzeżeniem, że osoby oczekujące na procedurę medyczną, program terapeutyczny nie mogą być jednocześnie wykazywane jako oczekujący do komórki organizacyjnej. W przeciwnym przypadku liczba osób oczekujących byłaby sztucznie zawyżana.
  3. Eksport danych o listach oczekujących należy wykonać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym np. za październik 2008 r. do 10 listopada 2008 r.