logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

ikonka BIP

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28-12-2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017.9) zwanym dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48d ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.) zwaną dalej „ustawą o świadczeniach”:

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2018

Termin składania wniosków: do 1 września 2017 r.

Termin rozpatrywania wniosków: do 1 listopada 2017 r.

Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 15 listopada 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej powinien być złożony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w postaci papierowej do siedziby Śląskiego OW NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, z dopiskiem „program polityki zdrowotnej”.

 1. Wniosek powinien zawierać:
  • nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  • określenie Oddziału Funduszu do którego kierowany jest wniosek;
  • wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  • określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  • określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  • harmonogram realizacji programu;
  • planowane koszty realizacji programu;
  • opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  • informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłowo realizację programu.
 2. Do wniosku dołącza się:
  • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
  • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015.1916 ze zm.).

Wzór wniosku – do pobrania.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

Informacje dodatkowe:
- odniesienia do niezbędnych aktów prawnych:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) Rozdział 4 , art. 48 – 48d

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).

Wykaz aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych
UWAGA - świadczenia realizowane w ramach Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami innymi niż gwarantowane.


ilość plików: 4
 • 1
Wzór wniosku o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego
 
Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2018
 
Załączniki do umowy o dofinansowanie PPZ – wersja .pdf
 
Załączniki do umowy o dofinansowanie PPZ – wersja .doc