logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Gdzie się leczyć?

Drukuj

Klasyfikacja zawodów lekarskichKlasyfikacja zawodów lekarskich

 1. Alergologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób alergicznych, będących następstwem uczulenia na czynniki zewnętrzne, z wykorzystaniem prób (testów) skórnych i śluzówkowych, badan czynnościowych układu oddechowego, diet eliminacyjnych, prób immunologicznych i innych metod diagnostycznych.
 2. Anestezjologia i Intensywna terapia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Stanów zagrożenia życia w następstwie nagłych chorób, urazów, zatruć i innych przyczyn oraz znieczula ogólnie i miejscowo, leczy ból i prowadzi intensywną terapie przy pomocy odpowiedniej aparatury i sprzętu.
 3. Audiologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób narządu słuchu i równowagi oraz zajmuje sie testowaniem i dobieraniem aparatów słuchowych (protetyka audiologiczna) przy pomocy odpowiedniej aparatury i sprzętu.
 4. Balneoklimatologia i med. fizykalna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób i patologii środkami uzdrowiskowo-klimatycznymi, balneologicznymi i fizykoterapeutycznymi.
 5. Chemioterapia nowotworów
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób nowotworowych za pomocą środków farmakologicznych (leków chemicznych) oraz kojarzenia chemioterapii z innymi metodami leczenia nowotworów (chirurgiczne, napromienne, termiczne i inne).
 6. Chirurgia dziecięca
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób wieku rozwojowego, wymagających interwencji chirurgicznej i diagnostyki inwazyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób okresu noworodkowego i niemowlęcego (urazy okołoporodowe i wady wrodzone narządów wewnętrznych).
 7. Chirurgia klatki piersiowej
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób chirurgicznych w obrębie klatki piersiowej: jej ściany, płuc, śródpiersia, tchawicy, przełyku, wykonuje zabiegi diagnostyczno-lecznicze, takie jak bronchoskopia, pleuroskopia, biopsje i inne.
 8. Chirurgia ogólna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób chirurgicznych ostrych i przewlekłych, przeprowadzając diagnostykę inwazyjną i leczenie operacyjne w obrębie jamy brzusznej, klatki piersiowej i okładu czaszki, kręgosłupa i kończyn.
 9. Chirurgia onkologiczna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób nowotworowych, wykonuje badania diagnostyczne inwazyjne, przeprowadza leczenie chirurgiczne skojarzone z innymi metodami leczenia (chemioterapia, radioterapia), nadzoruje wczesną rehabilitacje pooperacyjną, kontroluje i ocenia wyniki odlegle chirurgicznego leczenia nowotworów.
 10. Chirurgia plastyczna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób chirurgicznych, wymagających zabiegów odtwórczych, przywracających właściwy wygląd i czynność powłok i narządów zewnętrznych, z zastosowaniem przeszczepów tkanek i innych technik rekonstrukcyjnych.
 11. Choroby płuc
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń przewlekłych o dużym znaczeniu społecznym takich jak gruźlica, przewlekle zapalenie oskrzeli z rozedmą, astma oskrzelowa i choroby alergiczne, nowotwory płuc, choroby zapalne, śródmiąższowe, choroby zawodowe i inne.
 12. Choroby wewnętrzne
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób wewnętrznych w oparciu o wszystkie dostępne metody diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii i innych nieinwazyjnych metod leczniczych, prowadzi doradztwo diagnostyczne i terapeutyczne dla wszelkich innych specjalności medycznych.
 13. Choroby zakaźne
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób zakaźnych oraz zakażeń pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, pasożytniczego i grzybiczego.
 14. Dermatologia i wenerologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową.
 15. Diabetologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób metabolicznych oraz cukrzyce i inne zaburzenia węglowodanowe, ze szczególnym uwzględnieniem stanów naglących (śpiączki), cukrzycy ciężarnych i cukrzycy wieku rozwojowego.
 16. Endokrynologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób układu wewnętrznego wydzielania (endokrynnego) metodami niezabiegowymi, w oparciu o wszystkie dostępne metody diagnostyczne.
 17. Farmakologia kliniczna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Sprawuje doradztwo i udziela pomocy wszystkim specjalnościom medycznym w zakresie doboru środków farmakologicznych, dawkowaniu, interakcji i objawów ubocznych, konsultuje chorych z objawami powikłań polekowych, zatruć, uzależnień bądź braku odpowiedzi terapeutycznej na stosowane leczenie, prowadzi badania nad nowymi lekami i dokonuje ich oceny.
 18. Foniatria
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Zaburzeń głosu i mowy, prowadzi rehabilitacje po zabiegach chirurgicznych w obrębie krtani, leczy głuchoniemotę wrodzoną i pochodzenia ośrodkowego.
 19. Gastroenterologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób układu trawienia, z wykorzystaniem rożnych metod obrazowania jamy brzusznej, metod endoskopowych, biopsji i innych.
 20. Geriatria
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Metodami niechirurgicznymi choroby występujące w populacji ludzi starych (choroby metaboliczne, nowotworowe, naczyniowe), ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki powikłań, prowadzi rehabilitacje po tych powikłaniach, leczy chorych przewlekle i w stanach terminalnych, organizuje pomoc medyczną i społeczną.
 21. Hematologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób układu krwiotwórczego, a także środków toksycznych, leków i innych substancji oddziałujących na układ krwiotwórczy.
 22. Kardiochirurgia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób serca i wielkich naczyń krwionośnych, przeprowadza operacje na otwartym sercu z zastosowaniem aparatury do krążenia pozaustrojowego, operacje protetyczne, wszczepianie sztucznych i biologicznych zastawek, naczyń, operacje pomostowania aortowowienczego, wad serca i inne.
 23. Kardiologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o dużym znaczeniu społecznym (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i ich powikłania), kwalifikujące chorych do zabiegów kardiochirurgicznych oraz rehabilitacji.
 24. Medycyna lotnicza
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób będących następstwem oddziaływania czynników związanych z lotnictwem, takich jak: zmiany ciśnienia, przyspieszenia, wibracje, zmiany czasu, klimatyczne i inne.
 25. Medycyna morska i tropikalna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób występujących w innych niż europejskich strefach klimatycznych, zwłaszcza choroby zakaźne i pasożytnicze krajów tropikalnych, sprawuje opiekę profilaktyczno-leczniczą nad załogą statków dalekomorskich, nurkami i osobami podejmującymi prace w odmiennych warunkach klimatycznych.
 26. Medycyna nuklearna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób za pomocą metod wykorzystujących promieniowanie i cząstki elementarne, biegle posługując się aparaturą i sprzętem do wytwarzania i wykrywania promieniowania jonizującego oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom wywoływanym przez promieniowanie jonizujące.
 27. Medycyna ogólna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób i dolegliwości występujących w populacji ludności pozostającej pod jego opieką, udzielając pomocy lekarskiej środkami dostępnymi w ośrodku zdrowia gminnym, wiejskim i w przychodni rejonowej.
 28. Medycyna pracy
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Sprawuje profilaktyczną opiekę w zakładzie pracy oraz nadzór nad warunkami i organizacją pracy, nadzoruje prawidłowość zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach.
 29. Medycyna sądowa
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Wykonuje badania na potrzeby sądownictwa, przeprowadza sekcje zwłok, analizę i identyfikacje materiału biologicznego, określa rodzaje uszkodzeń ciała (obdukcje) dla celów karno- i cywilno-sądowych, przeprowadza analizy toksykologiczne, nadzoruje ekshumacje, wydaje orzeczenia lekarsko-sądowe.
 30. Medycyna sportowa
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób i urazów spowodowanych uprawianiem sportu wyczynowego, planuje i programuje (we współpracy z trenerami) treningi sportowe, przeprowadza badania kondycyjne sportowców, kwalifikuje kandydatów do uprawiania poszczególnych dziedzin sportu wyczynowego, ustala zasady, normy żywieniowe dla sportowców, prowadzi kontrole antydopingową. Sprawuje doradztwo w zakresie uprawiania sportu i rehabilitacji ruchowej.
 31. Medycyna szkolna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób wieku rozwojowego, występujące w okresie szkolnym (4-19 lat), sprawuje nadzór zdrowotny nad dziećmi i dba o ich prawidłowy rozwój fizyczny, sprawuje nadzór higieniczno-sanitarny w szkole, obiektach wychowania fizycznego i rekreacji, udziela porad w zakresie żywienia i wychowania dzieci, młodzieży w szkole i w domu.
 32. Nefrologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób nerek, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia niewydolności nerek hemodializami i dializami otrzewnowymi oraz leczenia metodą przeszczepiania (transplantacji) nerek.
 33. Neonatologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób i patologii występujących w okresie ciąży (życia płodowego) i u noworodka, a zwłaszcza wcześniactwa, konfliktu serologicznego matczyno-płodowego, wad wrodzonych, niewydolności oddechowych, infekcji, chorób układu nerwowego i metabolicznego.
 34. Neurochirurgia i Neurotraumatologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Ostrych i przewlekłych chorób mózgu i rdzenia kręgowego, przeprowadzając diagnostykę inwazyjną, leczenie operacyjne oraz leczenie zachowawcze farmakologiczne, radioterapeutyczne i inne.
 35. Neurologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o dużym znaczeniu społecznym jak padaczka, porażenie dziecięce, niedorozwój umysłowy i inne.
 36. Neuropatologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego na podstawie badania tkanki nerwowej pobranej przyzyciowo (biopsje, badania śród- i pooperacyjnie) lub w czasie sekcji zwłok
 37. Okulistyka
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Ostrych i przewlekłych chorób narządu wzroku, wykorzystując metody zachowawcze, chirurgiczne, mikrochirurgiczne zajmujące sie korygowaniem wad wzroku.
 38. Otolaryngologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Zachowawczo i chirurgiczne chorób gardła, nosa, uszu i krtani, choroby chirurgiczne trzewioczaszki i szyi.
 39. Patologia Onkologiczna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób nowotworowych na podstawie badan tkanek ludzkich, pobranych przyzyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, tkanki pobrane w czasie operacji chirurgicznych) oraz tkanek pobranych pośmiertnie.
 40. Patomorfologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób powodujących zmiany anatomiczne na podstawie badania tkanek ludzkich pobranych przyzyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, tkanki pobrane w czasie operacji chirurgicznych) tkanek pobranych pośmiertnie oraz na podstawie sekcji zwłok
 41. Pediatria
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  (z wyłączeniem metod chirurgicznych) chorób wieku rozwojowego oraz sprawowanie nadzoru nad dziećmi i młodzieżą, organizując profilaktykę zdrowotną i monitorując ich rozwój psychomatyczny.
 42. Położnictwo i ginekologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Metodami zachowawczymi i chirurgicznymi chorób żeńskich narządów płciowych i dróg rodnych, sprawowanie opieki lekarskiej nad kobietą ciężarną i płodem, odbiera poród, udziela porad w zakresie antykoncepcji, fizjologii i patologii ciąży
 43. Psychiatria
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Zaburzeń psychicznych, nerwic, upośledzeń umysłowych wrodzonych i nabytych, uzależnienia (narkomanie, lekomanie, alkoholizm, nikotynizm i inne), choroby psychiczne i zespoły z nieprzystosowania społecznego.
 44. Psychiatria dzieci i młodzieży
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Zaburzeń psychicznych, nerwic, upośledzeń umysłowych i innych chorób psychicznych wieku rozwojowego oraz uzależnienia (lekomanie, narkomanie, alkoholizm, nikotynizm) i inne formy nieprzystosowania społecznego. dzieci i młodzieży
 45. Radiodiagnostyka
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób somatycznych posługując sie różnymi metodami obrazowania i odpowiednią aparaturą (aparat rentgenowski klasyczny, tomograf, tomograf komputerowy, ultrasonograf, badania radioizotopowe, rezonans magnetyczny NMR i inne).
 46. Radioterapia Onkologiczna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób przy pomocy metod wykorzystujących promieniowanie i cząsteczki elementarne, biegle posługuje sie aparaturą i sprzętem do wytwarzania i wykrywania promieniowania jonizującego.
 47. Rehabilitacja
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Zaburzeń sprawności rożnych narządów i układów będących następstwem chorób organicznych, wad, urazów, zabiegów chirurgicznych i z innych przyczyn, posługując sie odpowiednią aparaturą, różnymi metodami i technikami rehab.
 48. Reumatologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Nieurazowych schorzeń układu ruchu: układowe choroby tkanki łącznej oraz inne zapalne i niezapalne choroby narządu ruchu kostno-stawowego jak i tkanek miękkich.
 49. Seksuologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Zaburzeń związanych ze sferą seksualną człowieka.
 50. Transfuzjologia kliniczna
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Chorób wymagających przetaczania (transfuzji) krwi i jej preparatów, prowadzi działania profilaktyczne i lecznicze związane z niepożądanymi następstwami krwiolecznictwa (biochemicznymi, serologicznymi, bakteriologicznymi, immunologicznymi i innymi), nadzoruje pobieranie krwi, przygotowanie, przechowywanie i stosowanie krwi i środków krwiopochodnych.
 51. Traumatologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Kręgosłupa i kończyn.
 52. Urologia
  rozpoznanie, różnicowanie i leczenie:
  Zachowawcze i chirurgiczne ostrych i przewlekłych chorób i urazów dróg moczowych i męskich narządów płciowych