logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 149/2018 w sprawie szczególnych uprawnień osób deportowanych

2018-10-26
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 30 października 2018 roku osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którym przyznano uprawnienie do świadczenia pieniężnego mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu osoby deportowanej do pracy przymusowej będzie legitymacja wydawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór legitymacji w drodze rozporządzenia, określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. W legitymacji ujawnione będą: imię (imiona), nazwisko oraz PESEL posiadacza.


Podstawa prawna:
art. 47 c oraz art. 57 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510, z późn. zm.).


Źródło: Dział Skarg i Wniosków, telefon: 32 735 05 45

Pliki do pobrania:

KOM_149_26102018.pdf

Wszystkie aktualności