logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

O nas

Drukuj

Rada Śląskiego OW

W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa.

Do zadań Rady Oddziału należy:

 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20-22;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego z wnioskiem o wszczęcie kontroli w trybie art. 64;
 • występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.
Skład Rady Śląskiego OW NFZ:

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ:
Jolanta Pietrzak-Wolny

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ:

Członkowie Rady Śląskiego OW NFZ:
Bożena Gawryluk
Przemysław Gątarz
Gabriela Kowalska
Jacek Kleszczewski
Grzegorz Makowski
Robert Michnik
Damian Kocot
Teresa Zejma

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Śląskiego OW:
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych:
Jacek Kaczmarski

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych:
Anna Janik

Okręgowa Izba Lekarska:
Leszek Jagodziński

Okręgowa Izba Aptekarska:
Piotr Brukiewicz

Krajowa Izba Fizjoterapeutów:
Piotr Szczepański

Regulamin Rady Śląskiego OW NFZ
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ

ilość plików: 18

07.12.2018
Porządek obrad XI posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 7 grudnia 2018 r.
 
21.09.2018
Porządek obrad X posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 21 września 2018 r.
 
21.09.2018
Protokół nr 10/V/2018 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 21 września 2018 r.
 
22.06.2018
Porządek obrad IX posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 22 czerwca 2018 r.
 
22.06.2018
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 9/V/2018
 
22.06.2018
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 10/V/2018
 
22.06.2018
Protokół nr 9/V/2018 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 22 czerwca 2018 r.
 
08.06.2018
Porządek obrad VIII posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 7 czerwca 2018 r.
 
08.06.2018
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 8/V/2018
 
02.07.2018
Protokół nr 8/V/2018 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 7 czerwca 2018 r.
 
27.04.2018
Porządek obrad VII posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 13 kwietnia 2018 r.
 
27.04.2018
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 7/V/2018
 
08.06.2018
Protokół nr 7/V/2017 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 13 kwietnia 2018 r.
 
12.02.2018
Porządek obrad VI posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 9 lutego 2018 r.
 
27.04.2018
Protokół nr 6/V/2017 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 9 lutego 2018 r.
 
14.12.2017
Porządek obrad V posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 1 grudnia 2017 r.
 
14.12.2017
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 6/V/2017
 
12.02.2018
Protokół nr 5/V/2017 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 1 grudnia 2017 r.
 

ilość plików: 18