Ubezpieczony

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

wyślij znajomemu   drukuj stronę
 • Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego (KUZ) służy do weryfikacji w systemie Śląskiego OW NFZ statusu ubezpieczeniowego uprawnionego użytkownika karty. Jest także nośnikiem danych osobowych oraz służy do autoryzacji wykonanych świadczeń w ramach realizacji kontraktu ze Śląskim OW NFZ.
 • Osoby ubezpieczone posiadające numer ewidencyjny PESEL, które mogą udokumentować zamieszkanie na terenie województwa śląskiego.
 • Elektroniczna KUZ jest wydawana bezpłatnie.
 • Osoby nieubezpieczone oraz mieszkańcy innych województw. Ubezpieczeni, którzy nie posiadają karty, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego po okazaniu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie.
  1. dokument tożsamości,
  2. w przypadku składnia wniosku w imieniu osoby drugiej - stosowne upoważnienie,
  3. w razie konieczności: dokument (lub dokumenty) potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne zgodny z art. 240 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

   Przykładowe dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne:


   • Dla osób pracujących:
    • poświadczone pieczęcią i podpisem pracodawcy z aktualną datą kopie formularzy ZUS (jeden z trzech wymienionych): ZUS ZUA lub ZUS RMUA lub ZUS ZZA,
    • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione przez pracodawcę, potwierdzone pieczęcią i podpisem pracodawcy z aktualną datą,
    • aktualnie potwierdzona przez płatnika legitymacja ubezpieczeniowa - ważność 30 dni od daty potwierdzenia (przez 30 dni po ustaniu zatrudnienia - zwolnieniu - przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń),
   • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
    • druk ZUS ZUA (dla pierwszej karty) i potwierdzenie opłacenia składek w postaci wyciągu z konta bankowego zawierającego informację o składce na ubezpieczenie zdrowotne lub zaświadczenia pocztowego (z aktualną datą).
   • Dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy lub otrzymujących świadczenia z ośrodka pomocy społecznej:
    • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydane przez płatnika składek - powiatowy urząd pracy lub ośrodek pomocy społecznej, o ile spełnia cechy dokumentów urzędowych.
   • Dla osób ubezpieczonych w KRUS:
    • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z KRUS oraz bieżąca opłata składki.
   • Dla emerytów i rencistów:
    • ostatni odcinek emerytury lub renty,
    • legitymacja emeryta/rencisty, wydana przez ZUS,
    • decyzja o pobieraniu świadczenia,
    • w przypadku osób otrzymujących świadczenia z ZUS, KRUS oraz z resortowych biur emerytalno - rentowych, a także osób pobierających świadczenia z zagranicy, które mają je przesyłane na konta bankowe - wyciąg z konta bankowego wraz z innym dokumentem potwierdzającym prawo do tytułu.
   • Dla członków rodzin ubezpieczanych przez swoich bliskich (współmałżonków, rodziców, dziadków itp.):
    • jeśli osoba ubezpieczająca jest pracobiorcą - oprócz druku ZUS ZUA, ZUS RMUA lub ZUS ZZA - druk ZUS ZCNA (ZUS ZCZA), poświadczony pieczęcią i podpisem pracodawcy, z aktualną datą,
    • jeśli osoba ubezpieczająca prowadzi działalność gospodarczą - oprócz zaświadczenia o opłaceniu składek - kopia druku ZUS ZCNA (ZUS ZCZA) z pieczęcią ZUS, poświadczona przez ubezpieczającego, z aktualną datą,
    • jeśli osoba ubezpieczająca jest zarejestrowana w urzędzie pracy - zaświadczenie z PUP z adnotacją o zgłoszeniu członka (członków) rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
    • jeśli osoba ubezpieczająca otrzymuje świadczenia z ośrodka pomocy społecznej - zaświadczenie, że przy jej świadczeniu członek rodziny został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego,
    • jeśli osoba ubezpieczająca jest ubezpieczona w KRUS - zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie członka (członków) rodziny do ubezpieczenia w KRUS i ostatni odcinek wpłaty,
    • jeśli osoba ubezpieczająca jest emerytem lub rencistą - oprócz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie tej osoby - zaświadczenie z ZUS z informacją o zgłoszeniu członków rodziny. Ponadto członkowie rodziny - dzieci powyżej 18 roku życia zobowiązani są przedstawić ważną legitymację szkolną lub studencką.
 • Przyjmowaniem dokumentów oraz wydawaniem kart zajmują się Sekcje Obsługi Ubezpieczonych. Wykaz Sekcji wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na naszej stronie internetowej (Sekcje Obsługi Ubezpieczonych). Placówki są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
 • Jak wygląda składanie wniosku?

  Osoba wnioskująca o elektroniczną KUZ zobowiązana jest do podania jedynie swojego numeru PESEL oraz do wylegitymowania się aktualnym dokumentem tożsamości. Adres zamieszkania ubezpieczonego weryfikowany jest na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości lub pisemnego oświadczenia ubezpieczonego, potwierdzającego „zamieszkanie z zamiarem stałego pobytu”. Po zweryfikowaniu danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych oraz ich ewentualnej aktualizacji, wprowadzeniu numeru PESEL oraz uzupełnieniu wymaganych informacji w systemie, pracownik Sekcji Obsługi Ubezpieczonych przekazuje drogą elektroniczną wniosek do Centrum Personalizacji, a następnie drukuje wniosek o kartę i potwierdzenia złożenia wniosku.

  WNIOSEK jest drukowany z systemu automatycznie, stąd wnioskujący o kartę ma sprawdzić jedynie czy wszystkie dane na wniosku są prawidłowe i podpisać wniosek, jednocześnie otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.


  Przypadki szczególne:

  • do wystąpienia o kartę w imieniu osoby trzeciej, konieczne jest posiadanie stosownego upoważnienia, zawierającego następujące dane:
   • imię, nazwisko, PESEL, rodzaj i numer dowodu tożsamości osoby upoważniającej i upoważnionej,
   • podpis osoby upoważniającej,
   • datę.
  • istnieje możliwość przysłania wniosku pocztą, wówczas powinien on zawierać następujące dane:
   • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL osoby, której dotyczy wniosek,
   • dane adresowe - adres, który ma znaleźć się na karcie,
   • PESEL osoby ubezpieczającej wnioskodawcę (jeśli nie ubezpiecza się samodzielnie).
  • Jeśli dokumenty nadesłane pocztą są niekompletne, wniosek o kartę nie jest realizowany i czeka na ich uzupełnienie. Sekcja Obsługi Ubezpieczonych powinna powiadomić ubezpieczonego drogą telefoniczną lub pocztową o konieczności dostarczenia stosownych dokumentów.
 • O nową kartę należy wnioskować, gdy:
  • na karcie znajdują się nieprawidłowe dane,
  • stwierdzono błąd odczytu danych,
  • nastąpiła utrata lub zniszczenia karty.
  1. dla kart starego typu (z nadrukowanym adresem) należy wystąpić o nową kartę,
  2. dla kart nowego typu (bez nadrukowanego adresu) dane są zmieniane w części elektronicznej karty.
  Osoba ubiegająca się o zmianę danych adresowych na karcie, wypełnia odpowiedni wniosek oraz przekazuje swoją kartę pracownikowi SOU w celu aktualizacji części elektronicznej karty.
 • Osoba odbierająca kartę okazuje dowód tożsamości oraz kwituje jej odbiór, podpisując się czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem na liście wydrukowanych kart.
  Odbioru kart można dokonać:
  • w imieniu członków swojej rodziny, o ile posiadają oni ten sam adres zamieszkania, co osoba odbierająca kartę,
  • w imieniu innej niż wymienione uprzednio osoby, konieczne jest wtedy posiadanie stosownego upoważnienia, składanego w SOU.
  Osoba odbierająca kartę powinna sprawdzić prawidłowość wydrukowanych danych. Po wydrukowaniu nowej karty poprzednia automatycznie staje się nieważna i nawet jeśli się odnajdzie, jest już bezużyteczna. Należy bezwzględnie posługiwać się nową kartą.

  Miejscem odbioru elektronicznej KUZ jest wybrana przez wnioskodawcę Sekcja Obsługi Ubezpieczonych lub Dział Rejestru Usług Medycznych.

  Odmowa wydania karty następuje, gdy nie można zweryfikować tożsamości osoby odbierającej kartę.

  Czas oczekiwania na odbiór karty po przyjęciu zweryfikowanego wniosku jedynie w uzasadnionych przypadkach może być dłuższy niż 14 dni. Karty nieodebrane, po roku zostają unieważnione i zniszczone, zgodnie z odrębnymi regulacjami.
 • Decyzją pracownika Sekcji Obsługi Ubezpieczonych ubezpieczony może otrzymać kartę ubezpieczenia zdrowotnego pocztą na adres podany we wniosku. Karta jest rejestrowana w systemie, a następnie przesyłana przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Ten sposób przekazania może mieć miejsce w przypadku, gdy karta wysyłana jest jedynie osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz matkom samotnie wychowującym dzieci do lat trzech.
 • Osoby, które zgubiły kartę lub utraciły ją w wyniku kradzieży powinny zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie celem zablokowania karty. Wymagane jest podanie imienia, nazwiska i numeru ewidencyjnego PESEL osoby poszkodowanej, w wypadku zgłoszenia telefonicznego - numeru telefonu. Jeśli o fakcie zguby lub kradzieży powiadomi inna osoba, powinna również podać swoje imię, nazwisko, numer PESEL oraz kim jest dla poszkodowanego. Zgłoszenia w tej sprawie przyjmują Sekcje Obsługi Ubezpieczonych i Dział Rejestru Usług Medycznych.

  Osoba, która utraciła kartę z wymienionych wyżej przyczyn powinna odczekać około 14 dni. W tym czasie można korzystać z opieki zdrowotnej po okazaniu dokumentów, o których mowa w punkcie "Dokumenty niezbędne do uzyskania karty". Ponadto ubezpieczeni, którym skradziono kartę, powinni uzyskać odpowiednie zaświadczenie z policji, zwłaszcza jeśli utracili również inne dokumenty. Jeżeli karta odnajdzie się we wspomnianym okresie, należy zwrócić się osobiście o odblokowanie karty do najbliższego SOU. Jeśli nie - wówczas należy wystąpić o wydanie duplikatu karty.
 • Zdarzają się przypadki, że po włożeniu karty do czytnika pojawiają się dane innego ubezpieczonego albo informacja o zablokowaniu karty, chociaż dana osoba nie zgłaszała faktu zagubienia lub kradzieży. Przyczyną takiego nieprawidłowego stanu nie musi być wada karty. Sytuacja ta może być spowodowana błędem w lokalnej bazie świadczeniodawcy. W takim przypadku świadczeniodawca po upewnieniu się, że karta nie jest zablokowana przez ŚOW NFZ powinien skontaktować się z Działem Rejestru Usług Medycznych, aby usunąć usterkę.

  Obcokrajowcy starający się o kartę powinni spełnić warunki stawiane w tym zakresie innym ubezpieczonym. Jeśli brak jest numeru PESEL, można uzyskać kartę tymczasową, wydawaną przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców.

  Osobom otrzymującym zasiłek rehabilitacyjny nie można wydać karty, jeśli ustał ich stosunek pracy. Osoby w tej sytuacji mogą uzyskać zaświadczenie uprawniające do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wydane przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców.

  Kobieta w okresie urlopu macierzyńskiego, której ustał stosunek pracy, nie może zgłosić swojego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Przypadek taki należy rozpatrzyć indywidualnie w zależności od sytuacji rodzinnej.

  Rodzice lub opiekunowie dzieci do szóstego miesiąca życia nie muszą okazać karty lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie dziecka, sami natomiast powinni być ubezpieczeni.

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/2010/DSS Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2010 dla osób pobierających świadczenia emerytalne Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na okres 5 lat. W związku z powyższym na wniosek ubezpieczonego wydawana jest łączona karta EKUZ/KUZ, zwana dalej kartą VITASIL (decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mogą zostać zmienione lub dodane inne grupy ubezpieczonych).

  W sprawach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego informacji udziela Wydział Spraw Świadczeniobiorców.

  W sprawach dotyczących bezpośrednio karty ubezpieczenia zdrowotnego, a zwłaszcza jej lokalizacji informacji udzielają poszczególne Sekcje obsługi Ubezpieczonych, tam też przyjmowane są również zgłoszenia o kartach zgubionych i skradzionych.
 

wersja mobilnaczytaj stronę