Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Rada Śląskiego OW

W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa.

Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a ust. 1-3;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.
Skład Rady Śląskiego OW NFZ:

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ:
Przemysław Gątarz

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ:
Teresa Zejma

Członkowie Rady Śląskiego OW NFZ:
Mariola Rejdak
Marek Nowak
Jerzy Klimczak
Krzysztof Stefanek
Gabriela Kowalska
Ewa Popławska
Jacek Kleszczewski

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Śląskiego OW:


Regulamin Rady Śląskiego OW NFZ
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ

23.06.2010
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 4/2010
 
23.06.2010
Informacja z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 23 czerwca 2010 r.
 
19.05.2010
Informacja z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 19 maja 2010 r.
 
19.05.2010
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 3/2010
 
19.05.2010
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 2/2010
 
25.03.2010
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 1/2010
 
25.03.2010
Informacja z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 25 marca 2010 r.
 
10.02.2010
Informacja z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 10 lutego 2010 r.
 
16.12.2009
Informacja z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 16 grudnia 2009 r.
 
25.11.2009
Informacja z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 25 listopada 2009 r.