Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Rada Śląskiego OW

W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa.

Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a ust. 1-3;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.
Skład Rady Śląskiego OW NFZ:

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ:
Przemysław Gątarz

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ:
Teresa Zejma

Członkowie Rady Śląskiego OW NFZ:
Mariola Rejdak
Marek Nowak
Jerzy Klimczak
Jacek Zając
Gabriela Kowalska
Jacek Kleszczewski
Henryk Michalik

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Śląskiego OW:

Okręgowa Rada Lekarska – Rafał Kiełkowski,
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych – Anna Janik,
Okręgowa Rada Aptekarska – Mikołaj Konstanty,
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – Elżbieta Rabsztyn,
Krajowa Izba Fizjoterapeutów – Jakub Giołbas.

Regulamin Rady Śląskiego OW NFZ
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ

02.06.2015
Porządek obrad XIX posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 2 czerwca 2015 r.
 
02.06.2015
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 16/IV/2015 r.
 
02.06.2015
Protokół nr 19/IV/2015 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 2 czerwca 2015 r.
 
18.03.2015
Porządek obrad XVIII posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 18 marca 2015 r.
 
18.03.2015
Protokół nr 18/IV/2015 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 18 marca 2015 r.
 
22.01.2015
Porządek obrad XVII posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 22 stycznia 2015 r.
 
22.01.2015
Protokół nr 17/IV/2015 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 22 stycznia 2015 r.
 
01.12.2014
Porządek obrad XVI posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 1 grudnia 2014 r.
 
01.12.2014
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 15/IV/2014
 
01.12.2014
Protokół nr 16/IV/2014 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 1 grudnia 2014 r
 
27.11.2014
Porządek obrad XV posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 27 listopada 2014 r.
 
27.11.2014
Protokół nr 15/IV/2014 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 27 listopada 2014 r.
 
09.10.2014
Porządek obrad XIV posiedzenia Rady OW NFZ w Katowicach w dniu 9 października 2014 r.
 
09.10.2014
Protokół nr 14/IV/2014 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 9 października 2014 r.
 
31.07.2014
Porządek obrad XIII posiedzenia Rady OW NFZ w Katowicach w dniu 31 lipca 2014 r.
 
31.07.2014
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 14/IV/2014 r.
 
31.07.2014
Protokół nr 13/IV/2014 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 31 lipca 2014 r.
 
23.06.2014
Porządek XII Posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 23 czerwca 2014 r.
 
23.06.2014
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 13/IV/2014 r.
 
23.06.2014
Protokół nr 12/IV/2014 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 czerwca 2014 r.
 
03.06.2014
Porządek XI Posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 3 czerwca 2014 r.
 
03.06.2014
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 12/IV/2014 r.
 
03.06.2014
Protokół nr 11/IV/2014 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 3 czerwca 2014 r.
 
23.04.2014
Porządek X Posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 23 kwietnia 2014 r.
 
23.04.2014
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 10/IV/2014 r.
 
23.04.2014
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 11/IV/2014 r.
 
23.04.2014
Protokół nr 10/IV/2014 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 23 kwietnia 2014 r.