Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Rada Śląskiego OW

W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa.

Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a ust. 1-3;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.
Skład Rady Śląskiego OW NFZ:

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ:
Przemysław Gątarz

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ:
Teresa Zejma

Członkowie Rady Śląskiego OW NFZ:
Mariola Rejdak
Marek Nowak
Jerzy Klimczak
Krzysztof Stefanek
Gabriela Kowalska
Ewa Popławska
Jacek Kleszczewski

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Śląskiego OW:


Regulamin Rady Śląskiego OW NFZ
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ

08.08.2012
Protokół nr 5 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 8 sierpnia 2012r.
 
09.07.2012
Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 9 lipca 2012r.
 
09.07.2012
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 4/2012
 
09.07.2012
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 3/2012
 
30.05.2012
Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 30 maja 2012 r.
 
18.04.2012
Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 18 kwietnia 2012 r.
 
30.05.2012
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 2/2012
 
18.04.2012
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 1/2012
 
22.02.2012
Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 22 lutego 2012 r.
 
21.12.2011
Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 21 grudnia 2011 r.