Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Rada Śląskiego OW

W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa.

Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a ust. 1-3;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.
Skład Rady Śląskiego OW NFZ:

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ:
Przemysław Gątarz

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ:
Teresa Zejma

Członkowie Rady Śląskiego OW NFZ:
Mariola Rejdak
Marek Nowak
Jerzy Klimczak
Jacek Zając
Gabriela Kowalska
Jacek Kleszczewski
Henryk Michalik

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Śląskiego OW:

Okręgowa Rada Lekarska – Rafał Kiełkowski,
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych – Anna Janik,
Okręgowa Rada Aptekarska – Mikołaj Konstanty,
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – Elżbieta Rabsztyn,
Krajowa Izba Fizjoterapeutów – Jakub Giołbas.

Regulamin Rady Śląskiego OW NFZ
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ

24.06.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 19/V/2020

 
03.06.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 18/V/2020

 
31.01.2020

Porządek obrad XVI posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 31 stycznia 2020 r.

 
31.01.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 16/V/2019

 
31.01.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 17/V/2020

 
31.01.2020

Protokół nr 16/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 31 stycznia 2020 r.

 
26.11.2019
Porządek obrad XV posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 26 listopada 2019 r.
 
26.11.2019
Protokół nr 15/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 listopada 2019 r.
 
24.06.2019

Porządek obrad XIV posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 24 czerwca 2019 r.

 
24.06.2019

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 14/V/2019

 
24.06.2019

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 15/V/2019

 
24.06.2019

Protokół nr 14/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 czerwca 2019 r.

 
23.05.2019
Porządek obrad XIII posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 23 maja 2019 r.
 
23.05.2019
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 13/V/2019
 
23.05.2019
Protokół nr 13/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 maja 2019 r.
 
13.03.2019
Porządek obrad XII posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 13 marca 2019 r.
 
13.03.2019
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 11/V/2019
 
13.03.2019
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 12/V/2019
 
13.03.2019
Protokół nr 12/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 13 marca 2019 r.
 
07.12.2018
Porządek obrad XI posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 7 grudnia 2018 r.
 
07.12.2018
Protokół nr 11/V/2018 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 7 grudnia 2018 r.
 
21.09.2018
Porządek obrad X posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 21 września 2018 r.
 
21.09.2018
Protokół nr 10/V/2018 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 21 września 2018 r.
 
22.06.2018
Porządek obrad IX posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 22 czerwca 2018 r.
 
22.06.2018
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 9/V/2018
 
22.06.2018
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 10/V/2018
 
22.06.2018
Protokół nr 9/V/2018 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 22 czerwca 2018 r.