Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Rada Śląskiego OW

W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa.

Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a ust. 1-3;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.
Skład Rady Śląskiego OW NFZ:

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ:
Przemysław Gątarz

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ:
Teresa Zejma

Członkowie Rady Śląskiego OW NFZ:
Mariola Rejdak
Marek Nowak
Jerzy Klimczak
Krzysztof Stefanek
Gabriela Kowalska
Ewa Popławska
Jacek Kleszczewski

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Śląskiego OW:


Regulamin Rady Śląskiego OW NFZ
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ

08.05.2013
Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 8 maja 2013 r.
 
05.11.2013
Porządek IV posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 5 listopada 2013 roku
 
05.11.2013
Protokół nr 4/IV/2013 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 5 listopada 2013 r.
 
26.09.2013
Porządek III posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 26 września 2013 r.
 
26.09.2013
Protokół nr 3/IV/2013 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 26 września 2013 r.
 
09.07.2013
Porządek II posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 9 lipca 2013 r.
 
09.07.2013
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 4/IV/2013
 
09.07.2013
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 5/IV/2013
 
09.07.2013
Protokół nr 2/IV/2013 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 9 lipca 2013 r.
 
11.06.2013
Porządek I posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 11 czerwca 2013 r.
 
11.06.2013
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 1/IV/2013
 
11.06.2013
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 2/IV/2013
 
11.06.2013
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 3/IV/2013
 
11.06.2013
Protokół nr 1/IV/2013 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 11 czerwca 2013 r.
 
28.11.2012
Protokół nr 8 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 28 listopada 2012r.
 
28.11.2012
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 6/2012
 
19.09.2012
Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 19 września 2012r.
 
12.09.2012
Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Śląskiego OW NFZ w dniu 12 września 2012r.
 
19.09.2012
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 5/2012