Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Rada Śląskiego OW

W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa.

Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a ust. 1-3;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.
Skład Rady Śląskiego OW NFZ:

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ:
Przemysław Gątarz

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ:
Teresa Zejma

Członkowie Rady Śląskiego OW NFZ:
Mariola Rejdak
Marek Nowak
Jerzy Klimczak
Krzysztof Stefanek
Gabriela Kowalska
Ewa Popławska
Jacek Kleszczewski

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Śląskiego OW:

Okręgowa Rada Lekarska – Rafał Kiełkowski,
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych – Anna Janik,
Okręgowa Rada Aptekarska – Mikołaj Konstanty,
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – Elżbieta Rabsztyn,
Krajowa Izba Fizjoterapeutów – Piotr Szczepański.

Regulamin Rady Śląskiego OW NFZ
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ

ilość wiadomości: 175
30.07.2021

Porządek II posiedzenia Rady VI Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 30 lipca 2021 r.

 
30.07.2021

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 5/VI/2021

 
30.07.2021

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 6/VI/2021

 
30.07.2021

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 7/VI/2021

 
07.06.2021

Porządek I posiedzenia Rady VI kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 7 czerwca 2021 r.

 
07.06.2021

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 1/VI/2021

 
07.06.2021

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 2/VI/2021

 
07.06.2021

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 3/VI/2021

 
07.06.2021

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 4/VI/2021

 
07.06.2021

Protokół nr 1/VI/2021 z posiedzenia Rady VI kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 7 czerwca 2021 r.

 
16.12.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 21/V/2020

 
24.06.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 20/V/2020

 
24.06.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 19/V/2020

 
03.06.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 18/V/2020

 
31.01.2020

Porządek obrad XVI posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 31 stycznia 2020 r.

 
31.01.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 16/V/2019

 
31.01.2020

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 17/V/2020

 
31.01.2020

Protokół nr 16/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 31 stycznia 2020 r.

 
26.11.2019
Porządek obrad XV posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 26 listopada 2019 r.
 
26.11.2019
Protokół nr 15/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 listopada 2019 r.
 
24.06.2019

Porządek obrad XIV posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 24 czerwca 2019 r.

 
24.06.2019

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 14/V/2019

 
24.06.2019

Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 15/V/2019

 
24.06.2019

Protokół nr 14/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 czerwca 2019 r.

 
23.05.2019
Porządek obrad XIII posiedzenia Rady V Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 23 maja 2019 r.
 
23.05.2019
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 13/V/2019
 
23.05.2019
Protokół nr 13/V/2019 z posiedzenia Rady V kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 maja 2019 r.
 
ilość wiadomości: 175