Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318 t.j.).

Od 01.07.2010 r. w strukturach Oddziałów Wojewódzkich NFZ nie funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta. Prezes Rady Ministrów powołał niezależny organ – Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 46, bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) - 800 190 590.

Rzecznik Praw Pacjenta rozpatruje sprawy w odniesieniu do:

 1. Prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawa pacjenta do informacji
 3. Prawa do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 4. Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 5. Prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 6. Prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta
 7. Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej
 8. Prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej
 11. Prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Więcej informacji: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie


Dział Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Przedmiotem skargi może być:

 • naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

Tryb składania skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia (w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 33/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia z późn. zm.).

Skargę w oddziale wojewódzkim NFZ można złożyć na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie Śląskiego OW NFZ, ul. Kossutha 13 w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,
 • w delegaturach (Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,
 • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,
 • przesłać skargę na adres e-mail (w sytuacji gdy skarga lub wniosek przesłane za pomocą poczty elektronicznej nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, konieczne jest wskazanie imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego.
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP 

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych można znaleźć na stronie www.nfz-katowice.pl w zakładce: Dla Pacjenta – Jak złożyć skargę lub uzyskać pod numerem telefonu 800 190 590.

WAŻNE! Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta lub Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej. Należy pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.