Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Uzdrowiska

UWAGA: Oddziały Wojewódzkie NFZ przyjmują do rozpatrzenia tylko skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawione na aktualnych drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (t.j. Dz.U.2021.111 z późn. zm). Od dnia 17 marca 2023 r. została udostępniona usługa wystawiania e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Druk skierowania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące leczenia uzdrowiskowego:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (t.j. Dz.U.2021.111 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012.14)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (t.j. Dz.U.2022.1406)

 

 

INFORMACJA

Śląski OW NFZ informuje, że skierowania na leczenie uzdrowiskowe potwierdzane są zgodnie z kolejką, wyznaczoną przez datę wpływu skierowania do oddziału Funduszu. Czas oczekiwania uzależniony jest od liczby składanych skierowań i liczby zakontraktowanych miejsc na dany rok.

 

ZASADY KIEROWANIA DO UZDROWISKA

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego biorąc pod uwagę:

 1. wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
 2. w przypadku dorosłych - okres jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty,
 3. w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy (co nie oznacza, że można korzystać z tej formy leczenia co 18 miesięcy, gdyż możliwości finansowe Oddziałów Wojewódzkich NFZ są różne, a co za tym idzie różnie kształtuje się częstotliwość wyjazdów do sanatoriów.
  Zapisy punktów b i c nie dotyczą leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza pod rygorem utraty ważności skierowania przesyła się do oddziału wojewódzkiego NFZ. Skierowanie może być przesłane przez pacjenta wskazanego w skierowaniu lub przez świadczeniodawcę.

 

WAŻNE! 

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

 

UWAGA: Nowelizacja rozporządzenia (1) w 2019 r.  uchyliła obowiązek weryfikacji skierowania po upływie 18 miesięcy od jego wystawienia powodując, że skierowanie zachowuje ważność tak długo dopóki występują przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia leczenia uzdrowiskowego i stan zdrowia pacjenta nie uległ zmianie.

Oddziały Wojewódzkie NFZ potwierdzają skierowanie jeżeli lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, pracownik Funduszu, aprobował celowość skierowania a w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są wolne miejsca, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

Potwierdzając skierowania Oddział Wojewódzki NFZ określa:

 1. rodzaj leczenia uzdrowiskowego oraz jego tryb,
 2. odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego,
 3. datę rozpoczęcia i zakończenia leczenia uzdrowiskowego (w leczeniu stacjonarnym) lub czasokres wykorzystania skierowania i liczbę osobodni w leczeniu ambulatoryjnym.

Potwierdzone skierowania świadczeniobiorcy winni otrzymać co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (wraz z informacją o zasadach odpłatności za pobyt w sanatorium, w tym, jeżeli dotyczy, o całkowitych kosztach za pobyt opiekuna).

Skierowanie, którego oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie potwierdził w przypadku, gdy lekarz specjalista, pracownik Funduszu, nie zaaprobował celowości skierowania, jest zwracane lekarzowi, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania. Na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie przysługuje odwołanie.

W przypadku złożenia kolejnego skierowania przed potwierdzeniem realizacji leczenia uzdrowiskowego przez oddział Funduszu, skierowanie takie jest rejestrowane i traktowane jako aktualizacja skierowania z oceną celowości lekarza specjalisty. Każde kolejne złożone skierowanie rozpatrywane jest łącznie z wcześniej złożonymi, oczekującymi na realizację skierowaniami. Skierowania rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu pierwszego, oczekującego na realizację złożonego skierowania.

 

WYJAZD DO SANATORIUM Z TZW. „ZWROTÓW" SKIEROWAŃ 

Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe może przyspieszyć realizację leczenia uzdrowiskowego korzystając z tzw. zwrotów. Są to skierowania, z których z różnych przyczyn nie mogli skorzystać inni pacjenci.

Świadczeniobiorca ubiegający się o wyjazd z tzw. zwrotów powinien być przygotowany na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni, liczonym od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia.

Ważne! Skorzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dorosłych możliwe jest po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym.

Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać telefonicznie pod nr infolinii 800-190-590 w od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W treści należy podać swoje dane: imię i nazwisko, adres, nr skierowania oraz aktualny numer telefonu.

 

REZYGNACJA Z LECZENIA UZDROWISKOWEGO

W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z wyznaczonego terminu i miejsca leczenia uzdrowiskowego ubezpieczony powinien niezwłocznie zwrócić oryginał potwierdzonego skierowania do Oddziału Funduszu wraz z jej pisemnym uzasadnieniem i udokumentowaniem.

Oceny zasadności rezygnacji dokonuje oddział Funduszu w oparciu o przesłane udokumentowanie.

Rezygnację z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe uznaje się za zasadną  w szczególnych udokumentowanych przypadkach, a zwłaszcza, gdy ich powodem jest:

 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
 • wypadek losowy (szczególnie ważna udokumentowana sytuacja rodzinna lub życiowa, zaplanowana po złożeniu a przed otrzymaniem potwierdzonego skierowania). 

W sytuacji zwrotu skierowania z powodu:

 • prośby o zmianę miejsca czy terminu leczenia
 • braku możliwości rezerwacji wymaganego pokoju

zwrot skierowania jest traktowany jako nieuzasadniony. 

Przy dokonaniu zwrotu skierowania:

 • uzasadnionego - oddział wojewódzki NFZ wyznaczy nowy termin realizacji skierowania
 • nieuzasadnionego - o nowe leczenie można się starać tylko na podstawie nowego skierowania, które będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

WARTO WIEDZIEĆ!

 • Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym i nie musi odbywać się w trybie pilnym.
 • Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do uzdrowiskowego leczenia szpitalnego.
 • NFZ nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu małżonkom lub innym osobom chcącym wspólnie realizować świadczenie (tzn. w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego).
 • NFZ nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk lub w proponowanym okresie roku np. tylko w miesiącach wakacyjnych lub podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.
 • Realizacja skierowania w dogodnym dla każdego świadczeniobiorcy terminie i miejscu jest możliwa w zakresie leczenia ambulatoryjnego lub terminu z tzw. zwrotów skierowań.
 • NFZ nie pośredniczy w rezerwacji określonego rodzaju pokoju i nie gwarantuje wspólnego zakwaterowania małżonków czy znajomych. Kwestie te należy uzgadniać bezpośrednio z uzdrowiskiem.
 • Pracownicy zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy z 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 3, poz. 20 z 2004 roku, z późn. zm.) zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. nr 274, poz. 2724 z późn. zm.).

 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ LECZENIA UZDROWISKOWEGO

Korzystanie (po udokumentowaniu uprawnienia) poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym również z leczenia uzdrowiskowego przysługuje:

 • kombatantom
 • inwalidom wojennym i wojskowym
 • weteranom poszkodowanym w misjach
 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Zasłużonym Dawcom Przeszczepu
 • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • działaczom opozycji antykomunistycznym oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
 • osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

Z uprawnienia można skorzystać gdy od zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego minęło 18 miesięcy.

 

O CZYM NALEŻY INFORMOWAĆ ODDZIAŁ NFZ

 • znaczących zmianach w stanie zdrowia np.: pobyt w szpitalu, przebyta operacja, choroba onkologiczna, choroba zakaźna w fazie ostrej, znaczne pogorszenie sprawności,
 • zmianie adresu zamieszkania - informacje tą można przekazać na piśmie lub e-mailem,
 • zmianie świadczeniodawcy kierującego na leczenie uzdrowiskowe,
 • w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiono pełnomocnika do prowadzenia sprawy w Polsce, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce – na podstawie art.40 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23).

 

FUNDUSZ NIE PONOSI:

 1. kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
 2. kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych,
 3. kosztów pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,
 4. kosztów pobytu opiekuna świadczeniobiorcy,
 5. dodatkowych opłat w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych,
 6. kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym nie związanych z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

 

Formy leczenia uzdrowiskowego

Kto nie powinien jechać do uzdrowiska

Rejestr uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej wraz z kierunkami leczniczymi