Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Informacja w sprawie leczenia planowanego - formularz E112/S2<br /> Information on planned treatment - E112/S2 form

13.03.2020

Jeżeli otrzymałeś zgodę – decyzję Prezesa NFZ na podstawie art. 42 j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm) na leczenie planowane lub badania diagnostyczne poza granicami kraju i potrzebujesz uzyskać formularz E112–S2, złóż pisemny wniosek o wydanie formularza E112–S2, zawierający informację na jaki termin ma zostać wydany przedmiotowy formularz. Termin na który wydany zostanie formularz musi zostać uzgodniony z zagraniczna kliniką przez wnioskodawcę.
W przypadku pytań zgłoś się telefonicznie pod numer telefonu 32/735-05-41.

If you have received the agreement - the Decision of the President of the National Health Fund based on art. 42 j of the Act of 27.08.2004 on Health Care Benefits Financed with State Money (i.e. Dz. U. 2019. 1373) for planned treatment or diagnostic tests outside the country and you need to receive the E112 - S2 form, provide a written application for the issuance of the E112 - S2 form, containing information on the date by which the form should be issued. The deadline for which the form will be issued must be agreed with the foreign clinic by the applicant.
If you have questions, please call 32 / 735-05-41

Pliki do pobrania:

INFO-E112-S2.pdf

Wszystkie aktualności