Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

19.10.2021

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 października 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5885,75 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i 75/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za październik, listopad, grudzień 2021 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9 % podstawy wynosi miesięcznie 529,72 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 72/100).

Wszystkie aktualności