logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)

Każda kobieta w ciąży ma prawo wyboru poradni położniczo-ginekologicznej i oddziału położniczego udzielających świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dotyczy to zarówno świadczeń planowych, jak i sytuacji nagłej. Nie wiąże się ze składaniem jakichkolwiek deklaracji. Pisemnej akceptacji kobiety wymaga korzystanie przez nią z programu KOC – Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

Dla kogo KOC?

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży wprowadzona została na podstawie Zarządzenia nr 22/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Celem koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC) jest zapewnienie kobietom w ciąży skoordynowanej opieki realizowanej na I poziomie opieki perinatalnej, tj. nad fizjologicznie przebiegającą ciążą, porodem, połogiem oraz opieki nad zdrowym noworodkiem.

Opieka w ramach KOC obejmuje: specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród – a w przypadku wskazań medycznych – także niezbędne hospitalizacje.

Program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC) w ramach umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia realizowany jest przez świadczeniodawcę: „ŁUBINOWA" sp. z o.o., sp.k. (ul. Łubinowa 3, 40-647 Katowice).

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

Dla kogo KOC II/III? (Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)

W dniu 22 grudnia 2016 r. opublikowane zostało Zarządzenie nr 125/2016/DSOZ Prezesa DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zarządzenie to wprowadziło koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III).

Celem programu KOC II/III jest zapewnienie kobietom w ciąży skoordynowanej opieki realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej, przy czym II poziom – zapewnia opiekę nad patologią ciąży średniego stopnia, a III poziom – nad najcięższą patologią ciąży.

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży realizowana w ośrodkach II lub III poziomu opieki perinatalnej obejmuje: poradnictwo ambulatoryjne, poród i opiekę nad noworodkiem – a w przypadku wskazań medycznych – także niezbędne hospitalizacje. Przedporodowa i poporodowa opieka położnej finansowana jest odrębnie (pacjentka wybiera położną – zgodne ze złożoną deklaracją).

Program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC II/III) w ramach umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia realizowany jest przez świadczeniodawców:

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

Jak skorzystać z KOC?

Podjęciu przez kobietę decyzji o przystąpieniu do programu KOC powinna towarzyszyć rozmowa o zasadach korzystania ze świadczeń oraz o samym programie.

Formularz zawierający informację o objęciu opieką w ramach KOC jest załącznikiem nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 13 kwietnia 2016 roku [„Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży (KOC)"]. Na formularzu oprócz pacjentki podpis składają także lekarz lub położna. Informacja zawiera również zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania.

Natomiast formularz zawierający informację o objęciu opieką w ramach KOC II/III jest załącznikiem nr 5 do zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 roku [„Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)"]. Informacja zawiera również zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania.

Pacjentka może zrezygnować z opieki koordynowanej. Rezygnacja z opieki koordynowanej jest odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjentki.

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

Jakie zadania realizuje podmiot koordynujący?

Zarówno w koordynowanej opiece nad kobietą w ciąży (KOC), jak i w koordynowanej opiece nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) wszystkie działania nadzoruje i całością opieki zarządza podmiot koordynujący.

Podmiot koordynujący, realizuje następujące zadania, m.in.:

 • koordynuje cały proces opieki nad pacjentką,
 • przygotowuje indywidualny plan opieki perinatalnej,
 • zapewnia pacjentce możliwość 24h kontaktu,
 • opracowuje schemat organizacyjny realizacji KOC,
 • przygotowuje dla pacjentek „Informację dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży”,
 • realizuje i zapewnia świadczenia w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego, związane z porodem, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizacje,
 • koordynuje czynności związane z zapewnieniem konsultacji specjalistycznych koniecznych w procesie opieki;
 • odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współpracuje z lekarzem POZ, położną POZ oraz pielęgniarką środowiskową, na liście których znajduje się kobieta w ciąży;
 • posiada ustalone zasady konsultacji i współpracy z ośrodkiem III poziomu referencyjnego (dotyczy KOC i KOC II), który zapewnia konsultacje w przypadkach wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży.
 • świadczeniodawca zapewnia realizację świadczeń zgodnie ze standardami postępowania medycznego określonymi w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia z zakresu opieki okołoporodowej.

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

Przydatne linki: