logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Jak złożyć skargę

Krok 1. Przygotuj skargę

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,

w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Przedmiotem skargi może być m.in.:

 • naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku może być:

sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

WAŻNE! Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta. Należy pamiętać, że pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

Krok 2. Złóż skargę

Złóż skargę w oddziale wojewódzkim NFZ. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie Śląskiego OW NFZ, ul. Kossutha 13 w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00. Dodatkowo pracownicy Działu Skarg i Wniosków przyjmują interesantów zgłaszających się osobiście w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 18.00. (Biuro Obsługi Ubezpieczonych, budynek B, pok. 0.18).
 • w delegaturach (Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Piekary Śląskie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,
 • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,
 • przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.)
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Krok 3. Czekaj na informację

Czekaj na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi. Każda skarga jest na wstępie analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego występujemy do świadczeniodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w danej sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy.

PAMIĘTAJ! Miejscem, w którym skarżący mogą uzyskać pomoc w formie interwencji jest
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) - 800 190 590

Numer telefonu do Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ - 32 735 05 45


Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego Zastępcy przyjmują strony w sprawie skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.00. w siedzibie Oddziału w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (V piętro, budynek B) oraz we wtorki w godzinach od 16.00 do 17.00 w siedzibie Oddziału w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (Biuro Obsługi Ubezpieczonych, budynek B)