Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Apteki

Dyżury w aptekach ogólnodostępnych

Pełnienie przez aptekę ogólnodostępną dyżurów finansowanych ze środków NFZ


Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia:

 • finansuje ze środków publicznych pełnienie dyżurów przez apteki ogólnodostępne na podstawie uchwały zarządu powiatu,
 • zawiera i realizuje umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub w porze nocnej. 

Umowa jest zawierana z podmiotem odrębnie dla każdej apteki, w której mają być realizowane dyżury. 
Nie dopuszcza się realizacji umów z udziałem podwykonawców.

 

Postępowania w sprawie zawarcia umowy przeprowadzane są z wykorzystaniem Portalu NFZ.

NFZ zawiera z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne umowy na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie uchwały zarządu powiatu przekazanej do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na adres apteki, której dotyczy umowa. 

Dyżury finansowane przez NFZ dzielą się na pełnione:

 • w dzień wolny od pracy przez 4 godziny zegarowe w przedziale między godziną 10:00 a 18:00,
 • w porze nocnej przez 2 godziny zegarowe w przedziale między godziną 19:00 a 23:00. 

Oddział NFZ w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uchwały, zawiadamia podmiot prowadzący aptekę o rozpoczęciu postępowania w sprawie zawarcia umowy oraz o konieczności:

 1. uzupełnienia przez podmiot prowadzący aptekę informacji w Portalu NFZ, w tym dotyczących harmonogramu: 
  ->Portal Świadczeniodawcy -> zakładka „Apteki” -> pokaż więcej -> „Zadania uzupełnienia harmonogramów dyżurów”,
 2. przekazania oryginału wniosku w sprawie rachunku bankowego, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia (do pobrania poniżej) – poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej (wniosek stanowi podstawę wpisania numeru rachunku bankowego podmiotu do umowy),
 3. przekazania oryginału pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu prowadzącego aptekę lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania – w przypadku, gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika. 

Podmiot uzupełnia informacje, w tym harmonogram oraz wymagane dokumenty w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu postępowania.

Oddział NFZ może zażądać  przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej zgodności z oryginałem. 

Umowę na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece oddział NFZ:

 • sporządza na podstawie prawidłowych i kompletnych informacji i dokumentów,
 • przesyła do podmiotu w celu jej podpisania nie później niż w terminie 14 dni. 

Podmiot prowadzący aptekę, której dotyczy uchwała zobowiązany jest przeprowadzać dyżury zgodnie z określonymi w uchwale dniami oraz godzinami pełnienia dyżurów.

Fundusz nie finansuje pełnienia dyżurów, jeżeli liczba godzin przeprowadzonych dyżurów w danym dniu jest mniejsza niż:

 • cztery – w zakresie dyżuru pełnionego w dzień wolny od pracy,
 • dwie – w zakresie dyżuru pełnionego w porze nocnej. 

Umowy na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece zawierane są na czas obowiązywania uchwały.

 

Materiały informacyjne:

 1. Zapoznaj się z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece
 2. Zapoznaj się z komunikatem NFZ w sprawie dyżurów aptecznych
 3. Zapoznaj się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia w sprawie dyżurów aptecznych

 

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr 193/2023/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece;
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z późn. zm.);
 3. Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938);
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146).

 

Kontakt: 32 735 16 28, 32 735 17 73