logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Apteki

Zmiana nazwy/adresu apteki /punktu aptecznego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wobec powyższego w celu sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą nazwy/adresu apteki/punktu aptecznego należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
  2. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji
  3. Decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie apteki/punktu aptecznego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą podmiot prowadzący aptekę
  4. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy)

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego apteki/punktu aptecznego.

Opisane wyżej dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept należy dostarczyć do siedziby Śląskiego OW NFZ:

  • listownie na adres: Śląski OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice lub
  • osobiście: Katowice, ul. Kossutha 13.

Na podstawie wniosku i załączonych dokumentów dotyczących zmiany nazwy/adresu apteki/punktu aptecznego Fundusz dokonuje aktualizacji w systemach informatycznych Śląskiego OW NFZ i sporządza aneks do umowy na realizację recept.

Do pobrania:

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 32 735 18 62

Stan na dzień: 11 marca 2020 r.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami