logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Apteki

Zmiana danych podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wobec powyższego w celu sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą danych podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny należy przygotować następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
 2. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji
 3. Decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie apteki/punktu aptecznego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą podmiot prowadzący aptekę
 4. Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisujących wniosek
 5. Wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania w trakcie trwania umowy na realizację recept
 6. Umowa spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy)

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego apteki/punktu aptecznego.

Opisane wyżej dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept należy dostarczyć do siedziby Śląskiego OW NFZ:

 • listownie na adres: Śląski OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice lub
 • osobiście: Katowice, ul. Kossutha 13.

Na podstawie wniosku i załączonych dokumentów o zmianę danych podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny Fundusz dokonuje aktualizacji w systemach informatycznych Śląskiego OW NFZ i sporządza aneks do umowy na realizację recept.

Do pobrania:

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 32 735 18 62

Stan na dzień: 11 marca 2020 r.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami