logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Apteki

Zmiana kierownika apteki /punktu aptecznego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wobec powyższego w celu sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny powinien:

 1. Dokonać rejestracji kierownika w ewidencji personelu apteki/ punktu aptecznego oraz wprowadzić i przekazać wniosek o zmianę kierownika do Oddziału Wojewódzkiego NFZ - na Portalu Świadczeniodawcy:
  1. Rejestracja kierownika w ewidencji personelu apteki/ punktu aptecznego w Portalu Potencjału:
   • Moja struktura organizacyjna - Moje pełne dane (Portal Potencjału) w zakładce Dodaj personel,
  2. Przeprowadzenie wniosku elektronicznego o zmianę kierownika w Portalu Potencjału – Dane Świadczeniodawcy:
   • Dane Świadczeniodawcy - Zgłoszenie zmian danych kierownika - Dodaj nowy wniosek - Dodaj kierownika (wprowadzenie daty początku objęcia stanowiska przez nowego kierownika jest możliwe po uprzednim wprowadzeniu daty zakończenia pełnienia funkcji kierownika przez osobę ustępującą ze stanowiska; data okresu zatrudnienia „Do” dla nowego kierownika powinna być oznaczona „bezterminowo”, z uwagi na fakt, iż umowa na realizację recept jest zawierana na czas nieokreślony),
  3. Przekazanie wniosku elektronicznego o zmianę kierownika do Oddziału NFZ:
   • gotowy wniosek należy zapisać i przekazać do Oddziału NFZ klawiszem Przekaż do OW NFZ.
  4. Dokonanie zmiany personelu w umowie na realizację recept na Portalu Świadczeniodawcy:
   • Aneksowanie umów - Dodaj zgłoszenie zmian do umowy.
  Przekazany w powyższy sposób wniosek zostaje oceniony przez pracownika Oddziału NFZ.
 2. Przygotować następujące dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego:
  1. WZÓR - wniosek o podpisanie aneksu w związku ze zmianą kierownika apteki,
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
  3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji
  4. Kserokopia pisma WIF potwierdzającego zmianę na stanowisku kierownika apteki apteki/punktu aptecznego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą podmiot prowadzący aptekę
  5. Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisujących wniosek
  6. Wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania w trakcie trwania umowy na realizację recept
  7. Oświadczenie kierownika apteki/punktu aptecznego o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki/punktu aptecznego
  8. Kserokopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty/dyplomu technika farmacji potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą podmiot prowadzący aptekę
  9. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy)upoważnienie podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny do podpisywania zbiorczych zestawień recept w jego imieniu, wystawione dla kierownika apteki/punktu aptecznego – w przypadku, gdy kierownik będzie podpisywał zbiorcze zestawienia recept jednoosobowo.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego apteki/punktu aptecznego.

Dokumenty opisane w punkcie 2, stanowiące podstawę sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept należy dostarczyć:

 • listownie na adres: Śląski OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice lub
 • osobiście: Katowice, ul. Kossutha 13.

Na podstawie złożonych dokumentów Oddział Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą kierownika apteki/punktu aptecznego. Po podpisaniu aneksu kierownik może rozpocząć realizację postanowień umowy, m.in. podpisywać zbiorcze zestawienia recept składane do Śląskiego OW NFZ.

Do pobrania:

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 32 735 18 62

Stan na dzień: 11 marca 2020 r.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami