logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++
Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Apteki

Powierzenie zastępstwa za kierownika apteki / punktu aptecznego

W celu podpisania zestawienia refundacyjnego za kierownika apteki/punktu aptecznego, w przypadku jego nieobecności trwającej do 30 dni, należy wypisać pisemne upoważnienie, którego wzór udostępniamy w załączeniu.

W upoważnieniu należy obligatoryjnie uzupełnić nr PWZ farmaceuty (w przypadku apteki) lub nr dyplomu technika (w przypadku punktu aptecznego) oraz okres obwiązywania upoważnienia (nie dłuższy niż 30 dni).

Egzemplarz upoważnienia należy przekazać do NFZ przed lub najlepiej razem ze składanym zestawieniem refundacyjnym.

W przypadku nieobecności kierownika apteki/punktu aptecznego, trwającej powyżej 30 dni, apteka/punkt apteczny przedkłada w tutejszym oddziale NFZ kopię powiadomienia złożonego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym, zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz.U.2002.187.1565), wraz z potwierdzeniem przyjęcia przedmiotowego powiadomienia przez WIF

Apteka/punkt apteczny wraz z ww. dokumentem przedkłada także:

  • kopię Prawa wykonywania zawodu osoby pełniącej obowiązki zastępcy kierownika (lub kopię dyplomu w przypadku technika farmacji), poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją umowy na realizację recept (w załączeniu),
  • oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu (w załączeniu),
  • wzór podpisu i parafy zastępcy kierownika apteki/punktu aptecznego (w załączeniu),
  • oświadczenie zastępcy kierownika apteki/punktu aptecznego o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki/punktu aptecznego (w załączeniu).

W momencie wystawienia przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pisma w sprawie akceptacji osoby pełniącej obowiązki zastępcy kierownika apteki/punktu aptecznego, podmiot prowadzący przedkłada przedmiotowe pismo w ŚOW NFZ.

Powierzenie zastępstwa upoważnia do podpisu zestawienia refundacyjnego, bez konieczności składania dodatkowego dokumentu upoważnienia.