logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Apteki

Zmiana rachunku bankowego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wobec powyższego w celu sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą rachunku bankowego, podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny powinien:

 1. Na Portalu Świadczeniodawcy wygenerować wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego w zakładce: Moje umowy -> Zmień,
 2. Wydrukować wygenerowany wniosek (z kodem paskowym),
 3. Wypełnić wniosek podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny w sprawie podpisania aneksu do umowy.

Dodatkowo należy złożyć:

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu (jeżeli dotyczy)

Opisane wyżej dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept należy dostarczyć do siedziby Śląskiego OW NFZ:

 • listownie na adres: Śląski OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice lub
 • osobiście: Katowice, ul. Kossutha 13.

Na podstawie złożonych dokumentów Oddział Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą rachunku bankowego.

Dokumenty powiązane:

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 32 735 18 62

Stan na dzień: 11 marca 2020 r.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami