Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2020 r.

18.12.2020

 

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

1. Zadania podmiotów

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień w populacji, zgodnie z kolejnością szczepień określoną w Narodowym Programie Szczepień[1], na terenie poniżej wymienionych gmin

 • BĘDZIN
 • BLACHOWNIA
 • BOBROWNIKI
 • BUCZKOWICE
 • CIASNA
 • CZERWIONKA-LESZCZYNY
 • DĄBROWA ZIELONA
 • GOLESZÓW
 • JASIENICA
 • JAWORZNO
 • JELEŚNIA
 • KAMIENICA POLSKA
 • KOCHANOWICE
 • KONOPISKA
 • KOZY
 • KUŹNIA RACIBORSKA
 • LELÓW
 • LIPOWA
 • LYSKI
 • ŁAZISKA GÓRNE
 • MARKLOWICE
 • MIEDŹNO
 • MIKOŁÓW
 • OPATÓW
 • ORZESZE
 • PANKI
 • PAWŁOWICE
 • PIEKARY ŚLĄSKIE
 • PILCHOWICE
 • POCZESNA
 • PORAJ
 • PRZYRÓW
 • PRZYSTAJŃ
 • PSARY
 • RADLIN
 • RYBNIK
 • RYDUŁTOWY
 • STARCZA
 • SUSZEC
 • ŚLEMIEŃ
 • ŚWIERKLANIEC
 • ŚWIERKLANY
 • TWORÓG
 • WĘGIERSKA GÓRKA
 • WISŁA
 • WOŹNIKI
 • WRĘCZYCA WIELKA
 • WYRY
 • ZAWIERCIE
 • ZBROSŁAWICE
 • ŻARNOWIEC

z wyłączeniem pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), zgodnie z następującymi założeniami i wymaganiami. 

2. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może zostać zakwalifikowany podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa, w szczególności świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczeniodawca POZ),spełniający następujące warunki:

 • posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL);
 • posiada lub zadeklaruje dysponowanie, na dzień 28 grudnia 2020 r., potencjał osobowy i lokalowy do utworzenia (wydzielenia) zespołów szczepiących na terenie gmin wskazanych w punkcie 1 i spełnienia wymagań określonych w punktach 2-7
 • podmiot jest podłączony lub zadeklaruje podłączenie do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia CEZ), oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez CEZ systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych);

 3. Wymagania organizacyjne:

 • prowadzenie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, dla których nie wskazuje się  minimalnej liczby dni  prowadzenia szczepień;
 • prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień);
 • opcjonalnie – prowadzenie szczepień obejmujących organizację transportu z miejsca zamieszkania/pobytu i odwiezienie po szczepieniu osób, którym stan zdrowia  uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień;
 • zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, których przedmiotowe minimum deklarowanej zdolności nie obowiązuje;
 • organizacja procesu szczepienia powinna uwzględniać separację osób szczepionych od pozostałych pacjentów, co może być realizowane poprzez wyodrębnienie lokalu i ciągów komunikacyjnych lub rozdzielenie harmonogramów przyjęć;
 • wykorzystanie systemu informatycznego udostępnionego przez CEZ do obsługi skierowań, rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek – wymagany jest dostęp do komputera z dostępem do Internetu.

 4. Wymagania osobowe (dla jednego zespołu szczepiącego, dotyczy także zespołów mobilnych):

 • lekarz lub felczer, pielęgniarka lub położna lub higienistka szkolna lub ratownik medyczny lub osoba wykonująca inny zawód medyczny posiadająca wymagane uprawnienia i kwalifikacje;
 • kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz).

 5. Warunki lokalowe i wyposażenie punktu szczepień:

 • wyodrębnione stanowiska: punkt badań, stanowisko szczepień, poczekalnia dla osób szczepionych (punkt badań i stanowisko szczepień, powinny być oddzielone, co najmniej parawanem);
 • co najmniej jedna umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, toalety dla personelu i pacjentów w miejscu udzielania świadczenia.

 6. Wyposażenie ambulatoryjnego punktu szczepień

(dotyczy także pomieszczeń czasowo przystosowanych do udzielania szczepień):

 • sprzęt biurowy (biurko, krzesła dla lekarza, pielęgniarki i osoby szczepionej, szafka/pudełko na dokumentację medyczną, telefon);
 • sprzęt  komputerowy (komputer, drukarka) z dostępem do  Internetu;
 • kozetka lekarska (zalecana);
 • szafka/stolik na artykuły sanitarne i inne  materiały medyczne;
 • stolik do przygotowania szczepionki; 
 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych);
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego  krwi;
 • stetoskop;
 • środki do odkażania i dezynfekcji; 
 • środki do dezynfekcji  powierzchni dotykowych;
 • termometr;
 • lodówka, urządzenie chłodnicze – z wolną przestrzenią do przechowywania szczepionek;
 • pojemniki na odpady medyczne (z tworzywa sztywnego, odpornego na przekłucie lub przecięcie, pojemnika jednorazowego użycia (zabezpieczenie odpadów medycznych oraz zapewnienie ich odbioru i utylizacji).

 7. Wyposażenie mobilnego punktu szczepień:

 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych);
 • aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego  krwi;
 • pojemnik do  przechowywania szczepionki;
 • stetoskop;
 • środki do odkażania i dezynfekcji; 
 • środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych; 
 • termometr;
 • dostęp do sprzętu  komputerowego (laptop, drukarka) z dostępem do Internetu.

 8. Podstawowe zasady realizacji szczepień:

 • w punkcie szczepień wyznaczona jest osoba koordynująca ich wykonywanie, zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni i pilnująca zachowania dystansu pomiędzy osobami się w niej znajdującymi;
 • osoba wchodząca do poczekalni dezynfekuje dłonie;
 • między osobami w poczekalni powinna być zapewniona odległość min. 1,5 m;
 • osoba wchodząca do poczekalni oraz gabinetu ma osłonę ust i nosa;
 • poczekalnia wietrzona jest raz na 1h w sposób pośredni lub bezpośredni;
 • pomieszczenie w którym jest wykonywane szczepienie oraz punkt badań są wietrzone raz na 1h przez co najmniej 5 minut.;
 • punkt  badań i stanowisko szczepień są na  bieżąco dezynfekowane;
 • raz  na godzinę dezynfekuje się  klamki,  poręcze, oparcia  krzeseł,  podłogę w  poczekalni;
 • miedzy osobą badaną a szczepioną należy zapewnić odstęp, w tym z użyciem parawanów czy przesłon, zapewniających intymność podczas szczepienia;
 • osoba przed szczepieniem wypełnia w poczekalni ankietę lub przynosi ją wypełnioną ze sobą.

 9. Procedura naboru.

Podmioty, zgłaszają swoją aplikację za pomocą formularza zgłoszeniowego, jednocześnie oświadczając, że spełnią wymagania. Pierwszeństwo w procesie kwalifikacji mają świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej ustawą, opracowywanego przez  właściwego miejscowo dyrektora OW NFZ w porozumieniu z wojewodą. Wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ i Dzienniku Urzędowym Wojewody. 

 10. Wynagrodzenie.

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:

 • 61,24 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta;
 • 68,15 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień z uwzględnieniem transportu pacjenta na szczepienie;
 • 95,70 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta;
 • 73,19 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjenta w przypadku więcej niż 5 pacjentów przebywających pod jednym adresem.

11. Sposób rozliczenia należności za szczepienia.

 • stawki, o których mowa w punkcie 10 zostaną ujęte w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 9 ust. 3 ustawy);
 • podmioty wykonujące szczepienia będą rejestrować ich wykonanie w systemie CEZ;
 • za wykonane  uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem  karty szczepienia;
 • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez CEZ do NFZ;
 • podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ za wykonane i zarejestrowane w systemie CEZ szczepienia  przeciwko SARS-CoV-2 w terminach określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ (raz na miesiąc lub częściej za zgodą dyrektora OW NFZ);
 • oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków  na wskazane  konto bankowe podmiotu.

 12. Informacje o sposobie zgłoszenia:

 • formularz zgłoszenia w postaci pliku „Formularz zgłoszeniowy”.xls jest dostępny tutaj
 • wypełnienie i przesłanie formularza jest jednocześnie  oświadczeniem o spełnieniu lub  deklaracji spełniania warunków w wymaganym terminie i przyjęciu warunków finansowania szczepień;
 • zgłoszenia (wyłącznie przy pomocy formularza umieszczonego na stronie internetowej), będą przyjmowane do dnia 22 grudnia 2020r., zgłoszenia po tej dacie będą rozpatrywane wg bieżących potrzeb;
 • wypełnione formularze należy kierować na dedykowany adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • zgłoszenia świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są rozpatrywane w pierwszej  kolejności;
 • zgłoszenia zostaną  rozpatrzone do dnia 24 grudnia 2020 r.;
 • ewentualne zmiany (przedłużenie) terminów, dostosowania do wymagań, składania zgłoszeń i ich rozpatrywania będą przedmiotem odrębnych ogłoszeń;
 • o wyniku kwalifikacji podmioty zostaną  poinformowane indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 Jeżeli podmiot leczniczy złożył już aplikację w odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020r. do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i chciałby dokonać modyfikacji (zmiany) tego zgłoszenia poprzez dodanie nowego punktu szczepień (miejsca) zlokalizowanego na terenie gmin określonych w tym ogłoszeniu powinien złożyć ponownie nowe zgłoszenie. 

Wszystkie poprzednie zgłoszenia zachowują ważność.

 

Dyrektor
Śląskiego OW NFZ
Piotr Nowak

 

[1]  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w programie szczepień przeciwko SARS-CoV-2

Wszystkie aktualności