logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++
Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 11/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2020 roku

08.02.2021

Śląski OW NFZ informuje świadczeniodawców (pełna lista w załączniku w formacie MS Excel wraz umowami w rodzaju leczenie szpitalne) o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2020. Aneksy zostały udostępnione na ścieżce cyfrowej (eUmowy po wybraniu roku 2020).

Zgodnie z treścią § 4 „Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania pod warunkiem, że zostanie dostarczony przez Świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu do dnia 12 lutego 2021 r. lub do delegatury Oddziału Funduszu do dnia 11 lutego 2021 r.”

Przez skutecznie dostarczenie podpisanego aneksu w terminie rozumie się: podpisanie aneksu w sposób elektroniczny i następnie przesłanie go ścieżką elektroniczną (e-umowy) lub dostarczenie do Oddziału/Delegatury wydrukowanego aneksu podpisanego odręcznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

Przedmiotowe aneksy obejmują zmiany planów rzeczowo-finansowych z tytułu świadczeń wykonanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie z uwzględnieniem:

  • jednakowych zasad postępowania wobec wszystkich świadczeniodawców,
  • środków finansowych dostępnych w planie finansowym na rok 2020,
  • środków wypłaconych świadczeniodawcom na podstawie „iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń” (tzw. „zaliczki 1/12” czyli środków wypłaconych na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
    w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami).

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów
do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

Źródło:
Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych telefon: 32 735 16 20, 32 735 16 21, 32 735 16 13

Pliki do pobrania:

Komunikat nr 11/2021 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2020 roku

załącznik do komunikatu z dnia 08.02.2021 r. - lista

Wszystkie aktualności