logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++
Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 13/2021 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS

16.02.2021

Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 151/2020/DEF z dnia 30 września 2020 r. z późniejszymi zmianami w Zarządzeniu Prezesa NFZ 23/2021/DEF z dnia 29.01.2021 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie zawartej
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym umowy o partnerstwie w realizacji projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz złożenie w terminie do dnia 30 września 2021 r. kompletu poprawnej dokumentacji, tj.:

 • wniosku o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do Zarządzenia),
 • specyfikacji dofinansowania (zał. nr 2 do Zarządzenia),
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie
  i sfinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. usług integracji TOPSOR-HIS (usługi integrujące TOPSOR ze szpitalnymi systemami informatycznymi).

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

Jeżeli wniosek jest wysyłany za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Oddział zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia wniosku ponosi Wnioskodawca (liczy się data wpływu do Oddziału).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zarządzeniem oraz dołożenie szczególnej staranności przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentacji.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców następuje według kolejności ich wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu. W momencie wpływu uzupełnień wniosków/poprawionych dokumentów data wpływu liczona jest od dnia zarejestrowania ich w kancelarii ŚOW NFZ.

Pula środków pochodzących z dotacji jest ograniczona!

Prosimy o przesyłanie zał. nr 2 (specyfikacji dofinansowania) w formie pliku elektronicznego edytowalnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem przyspieszenia weryfikacji danych.
W tytule wiadomości należy wpisać: „Integracja TOPSOR z HIS”. Informujemy, że przesłanie pliku nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku. Informacje dodatkowe dotyczące poprawnego wypełniania załączników:

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania – załącznik nr 1

Należy podać numer umowy o partnerstwie w realizacji projektu „Tryby Obsługi Pacjenta
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kwota wpisana w punkcie III wniosku (słownie i liczbowo!) musi być zgodna z kwotą wynikającą
z podsumowania pozycji w specyfikacji dofinansowania w Załączniku nr 2, kolumna 10: Wnioskowana kwota dofinansowania.

Należy złożyć oświadczenie w punkcie VI wniosku o możliwości/braku możliwości odliczenia podatku VAT.

Wniosek musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

2. Specyfikacja dofinansowania - załącznik nr 2

W górnej części załącznika należy uzupełnić dane identyfikujące świadczeniodawcę (nazwa, NIP) oraz informację oświadczenie o VAT. Natomiast poniżej tabeli: miejsce i datę sporządzenia załącznika, imię i nazwisko osoby sporządzającej załącznik oraz dane kontaktowe. Pod wskazany adres mailowy/numer telefonu pracownik NFZ będzie się kontaktować w sprawie ewentualnych korekt, zatem prosimy
o podanie bezpośredniego kontaktu do osoby odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku.

Daty w załączniku należy podać zgodnie z formatem RRRR-MM-DD, a kwoty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Jeden wiersz tabeli może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej
do dofinansowania, w przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV.

Uzupełnione dane w specyfikacji muszą się pokrywać z danymi zawartymi w dokumentach potwierdzających nabycie i sfinansowanie usług integracji TOPSOR z HIS, które są załącznikiem
do wniosku.

Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn nr 5, 6, 9 i 10 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn.

W kolumnach nr 5 oraz nr 6 należy podać wartość netto i brutto usługi wskazanej do dofinansowania zgodnie z FV (rachunkiem).

W kolumnie nr 4 należy wpisać datę płatności/przedpłaty FV (rachunku) zgodną z przedłożoną FV (rachunkiem).

W kolumnie nr 7 należy wpisać datę zapłaty FV (rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku).

W kolumnie nr 8 należy wpisać datę odbioru usługi, zgodną z datą dostawy/wykonania /sprzedaży usługi zgodnie z FV (rachunkiem).

W kolumnie nr 9 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku (netto lub z podatkiem VAT w zależności od złożonego oświadczenia o VAT).

W kolumnie nr 10 należy wykazać wnioskowaną wysokość dofinansowania zgodnie z § 4 ww. Zarządzenia.

W kolumnie nr 11 należy wskazać Nazwę usługi integracji TOPSOR-HIS (zgodną z FV/rachunkiem) która ma zostać dofinansowana.

Specyfikacja dofinansowania powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. usług integracji TOPSOR-HIS

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.

Prosimy o wypełnienie i złożenie aktualnego wniosku i specyfikacji dofinansowania:

 • Wniosek o udzielenie dofinansowania (uaktualniony), który jest dostępny jako załącznik nr 1
  do Zarządzenia 23/2021/DEF z dnia 29 stycznia 2021r.
 • Specyfikacja dofinansowania, która jest dostępna jako załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezesa NFZ 151/2020/DEF z dnia 30 września 2020 r.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z oddziałami wojewódzkimi i delegaturami NFZ.

Kontakt telefoniczny:

 • Wydział Ekonomiczno-Finansowy tel.: 32 735 15 98; 32 735 37 21
 • Wydział Informatyki tel.: 32 735 19 19


Pliki do pobrania:

Komunikat nr 13/2021 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS

Załącznik nr 1 do komunikatu z dnia 16.02.2021 r. - wniosek

Załącznik nr 2 do komunikatu z dnia 16.02.2021 r. - specyfikacja

Wszystkie aktualności