Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 40/2023 w sprawie ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert - Lecznictwo Uzdrowiskowe

02.10.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2023 roku Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 i w latach następnych, w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe, w następujących zakresach:

 

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych

uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci

uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

 

Obszary kontraktowania:

- uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci, uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - na obszarze woj. śląskiego;

- uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych, uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci - na obszarze: gmina Ustroń, gmina Goczałkowice Zdrój 

 

Harmonogram powyższych postępowań:

  • składanie ofert – do 16 października 2023 roku
  • otwarcie ofert – 17 października 2023 roku
  • rozstrzygnięcie konkursu ofert – 31 października 2023 roku

 

Oferty należy składać:

osobiście w Śląskim OW NFZ

ul. Kossutha 13, pok. 512

40-844 Katowice tel. 32/735 05 66

czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00

lub pocztą na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

40-844 Katowice, ul. Kossutha 13.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w: Publikatorze informacji o Postępowaniach - Uzdrowiska.

 

Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert: NFZ-KO

 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych w nich zawartych.

Prosimy równocześnie o zwrócenie szczególnej uwagi na § 17 ust 2 zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:

  1. data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu, oraz
  2. wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert

obydwa warunki muszą być spełnione łącznie.

 

Ceny oczekiwane:

UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DOROSŁYCH – 176,00 zł

UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH – 239,00 zł

UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DZIECI – 251,00 zł

UZDROWISKOWA REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM – 253,00 zł

UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE  DOROSŁYCH I DZIECI – 70,00 zł

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że oświadczenia personelu należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku numer 1 komunikatu.

W oświadczeniach personelu należy podać liczbę godzin pracy wynikającą z tygodniowego harmonogramu pracy personelu, który będzie realizował świadczenia w ramach umowy w ww. zakresach świadczeń.

Oświadczenie jest również do pobrania na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ: zarządzenia i akty prawne o charakterze ogólnym

 

Żródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego 32/735 05 66

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Śląskiego OW NFZ nr 289/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. - Oświadczenie

Wszystkie aktualności