Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 12/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów realizowanych w 2021 roku zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia (lista nr 2)

04.02.2022

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia w roku 2021. (lista umów nr 2 – w załączeniu)

Aneksy zostały udostępnione na ścieżce cyfrowej (eUmowy po wybraniu roku 2021) we wszystkich rodzajach świadczeń.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie umocowania prawnego osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

WAŻNE!

Z uwagi na konieczność zachowania terminów wynikających z Ogólnych Warunków Umów oraz proces aneksowania umów za rok 2021, w przypadku aneksów FM, konieczne jest niezwłoczne przekazanie podpisanego aneksu do Oddziału (w Portalu Świadczeniodawcy
w przypadku podpisu elektronicznego lub do siedziby/delegatury ŚOWNFZ w przypadku podpisu tradycyjnego). Zweryfikowanie „aneksu FM” przez Oddział warunkuje przygotowanie aneksu końcoworocznego rozliczającego pozostałe świadczenia wykonane ponad limit za rok 2021.

Po podpisaniu aneksu FM oraz zmianie statusu umowy na Portalu Świadczeniodawcy z „umowa kompletna” na „umowa podpisana” proszę o niezwłoczne uruchomienie naliczania świadczeń - Fundusz Medyczny (wygenerowanie szablonu rachunku) dedykowanego dla rozliczenia świadczeń zakwalifikowanych do sfinansowania w ramach Funduszu Medycznego.

Instrukcja rozliczania świadczeń z Funduszu Medycznego w załączeniu.

Informacje o przygotowanych kolejnych zamieszczane będą sukcesywnie w komunikatach na stronie www.nfz-katowice.pl

 

Przypominamy o komunikatach dot. aneksów końcoworocznych:

Lista Nr 1 została zamieszczona 31.01.2022 r. w komunikacie Nr 6/2022

Lista Nr 2 została zamieszczona 1.02.2022 r. w komunikacie Nr 7/2022

Lista Nr 3 została zamieszczona 2.02.2022 r. w komunikacie Nr 8/2022

Lista Nr 4 została zamieszczona 3.02.2022 r. w komunikacie Nr 11/2022

Fundusz Medyczny lista nr 1 została zamieszczona 3.02.2022 r. w komunikacie Nr 10/2022

Pliki do pobrania:

Załącznik 1 -Fundusz Medyczny - lista nr2

Załącznik 2 - Instrukcja rozliczania FM

Wszystkie aktualności