Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 14/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 5)

10.02.2022

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 5 – w załączeniu).

Aneksy zostały udostępnione na ścieżce cyfrowej (eUmowy po wybraniu roku 2021) we wszystkich rodzajach świadczeń.

Przypominamy o konieczności, w pierwszej kolejności, uruchomienia naliczania świadczeń - Fundusz Medyczny (wygenerowanie szablonu rachunku) dedykowanego dla rozliczenia świadczeń zakwalifikowanych do sfinansowania w ramach Funduszu Medycznego w ramach wcześniej podpisanego aneksu FM.

Przedmiotowe aneksy obejmują zmiany planów rzeczowo-finansowych z tytułu świadczeń wykonanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie z uwzględnieniem:

  • jednakowych zasad postępowania wobec wszystkich świadczeniodawców,
  • środków finansowych dostępnych w planie finansowym na rok 2021,
  • środków wypłaconych świadczeniodawcom na podstawie „iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń” (tzw. „należności 1/12” czyli środków wypłaconych na podstawie §2 ust.
    1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
    w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami).

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie umocowania prawnego osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

Informacje o przygotowanych kolejnych aneksach końcoworocznych zamieszczane będą sukcesywnie w komunikatach na stronie www.nfz-katowice.pl

 

Przypominamy:

Lista Nr 1 została zamieszczona 31.01.2022 r. w komunikacie Nr 6/2022

Lista Nr 2 została zamieszczona 1.02.2022 r. w komunikacie Nr 7/2022

Lista Nr 3 została zamieszczona 2.02.2022 r. w komunikacie Nr 8/2022

Lista Nr 4 została zamieszczona 3.02.2022 r. w komunikacie Nr 11/2022

Fundusz Medyczny lista nr 1 została zamieszczona 3.02.2022 r. w komunikacie Nr 10/2022

Fundusz Medyczny lista nr 2 została zamieszczona 4.02.2022 r. w komunikacie Nr 12/2022

Pliki do pobrania:

Załącznik 1 - lista nr 5

Wszystkie aktualności